Zgodnie z art. 128 ustawy o finansach publicznych kwota dotacji celowych z budżetu państwa dla j.s.t. na dofinansowanie zadań własnych nie może stanowić więcej niż 80% kosztów realizacji zadania, chyba że odrębne ustawy stanowią inaczej.

Czy w przypadku dotacji otrzymywanej na zadania pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym wkładem własnym gminy mogą być koszty wynagrodzeń pracowników zajmujących się obsługą zadań związanych z wypłatą pomocy materialnej dla uczniów (wydających decyzje, sporządzających przelewy) oraz inne koszty bieżące związane z wydawaniem decyzji (papier, toner i.t.p.)?

Odpowiedź

Wskazany przepis dotyczy zasady współfinansowania zadań własnych bieżących i inwestycyjnych dotacją celową. Kwota finansowania zgodnie ze wskazanym przepisem jest określana w odniesieniu do kosztów realizacji zadania. Oczywiście pojęcie to jest zdeterminowane także charakterem wykonywanego przez jednostkę zadania.


Zadanie udzielania pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym bo o takie analizując pytanie tutaj chodzi regulowane jest przepisami ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) - dalej u.s.o.

Zgodnie z przepisem art. 90c ust. 1 u.s.o. pomoc materialna ma charakter socjalny albo motywacyjny. Świadczeniami pomocy materialnej o charakterze socjalnym są stypendium szkolne i zasiłek szkolny.


Aby jst mogły realizować wskazane zadanie muszą bowiem najpierw uzyskać dodatkowe środki, z własnych dochodów, by zgromadzić tzw. wkład własny wymagany art. 128 ust. 2 u.o.f.p., czyli co najmniej 20% całej kwoty dotacji. Cały czas jednak poruszamy się w granicach zadania czyli puli środków finansowych przeznaczonych na wskazaną pomoc.


Ponieważ wypłata środków będzie realizowana przez jednostki gminne koszt wypłaty stypendiów jest niejako "pochłaniany" przez pozostałe koszty bieżącego funkcjonowania jednostki.Art. 128 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) - dalej u.f.p. traktuje jednak o współfinansowaniu zadań w odniesienie do ich celów i charakteru. Tutaj pomoc dla uczniów obejmuje środki na tę pomoc przeznaczoną. Stąd też jednostka powinna dokonać wypłaty uczniom świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym w wysokości środków własnych na poziomie co najmniej 20% ogółu wydatków na nie przy 80% uzyskanych na dofinansowanie.


Brak jest podstaw prawnych do włączania do kosztów finansowanego zadania kosztów wynagrodzeń pracowników zajmujących się obsługą zadań związanych z wypłatą pomocy materialnej dla uczniów (wydających decyzje, sporządzających przelewy) oraz innych kosztów bieżące związanych z wydawaniem decyzji (papier, toner i.t.p.) do łącznej kwoty, która powinna być wypłacana w ramach tej pomocy.


Warto wskazać, że taka interpretacja przepisów prowadziłaby do dodatkowej dysproporcji gdzie przy 80% dofinansowania, wkład własny jednostki dodatkowo pomniejszany zostałby o koszty osobowe i rzeczowe będące następstwem normalnego funkcjonowania jednostki.


Pozostaje jeszcze problem obliczenia wysokości takich kosztów oczywiście jest to "do załatwienia" ale nie ma oparcia jak wcześniej wskazałem w analizowanych przepisach prawa.

Pytanie pochodzi z publikacji Vademecum Głównego Księgowego Administracja .