Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 20 p.z.p. stwierdzić należy, iż wykonawca, który zawarł z innymi wykonawcami porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia podlega wykluczeniu. Zgodnie zaś z art. 24 ust. 7 pkt 3 p.z.p. zamawiający może wykluczyć z tego powodu wykonawcę, jeśli nie upłynął termin 3 lat od zaistnienia zdarzenia. Ciężar dowodu spoczywa na zamawiającym.

Jak podaje Gazeta Prawna, w stanie prawnym sprzed wejścia w życie nowelizacji p.z.p. z 22 czerwca 2016 r. zamawiający miał możliwość, jedynie na etapie oceny ofert, odrzucenia oferty wykonawcy, która stanowi czyn nieuczciwej konkurencji na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 3 p.z.p. Dyspozycja art. 24 ust. 1 pkt 20 p.z.p. jest o wiele szersza. Badanie podstaw wykluczenia wykonawcy z postępowanie następuje bowiem w czasie trwania całego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Wprowadza to nowe uprawnienia dla zamawiajacego w kontekście zamówień wieloetapowych. Podmiot organizujący postępowanie może wykluczyć wykonawcę z postępowania jeszcze przed złożeniem przez niego oferty.

Źródło: Gazeta Prawna

Dowiedz się więcej z książki
Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych w obszarze zamówień publicznych
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł