Brak jest podstaw do zakwestionowania sposobu spełniania warunku udziału w postępowaniu. Bez znaczenia jest dla kto jest właścicielem strony internetowej stworzonej przez wykonawcę, o ile strona ta, czy też sposób jej przygotowania, odpowiada wymaganiom zamawiającego zawartym w opisie sposobu spełniania warunku udziału w postępowaniu.

Rodzaj nabywanego świadczenia determinuje treść warunków udziału w przetargu >>>

Zgodnie z art. 22 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164) dalej p.z.p., warunki udziału w postępowaniu, powinny być związane z przedmiotem zamówienia, a także proporcjonalne do przedmiotu zamówienia. W doktrynie podkreśla się, że przy formułowaniu warunków udziału w postępowaniu zamawiający winien brać pod uwagę nie tyle własne oczekiwania w stosunku do wykonawców, ile rodzaj zamówienia, jego przedmiot, zakres i wartość, a także sposób wykonania zamówienia i sposób płatności przewidziane w projekcie umowy.

Krajowa Izba Odwoławcza w wyroku z dnia 9 kwietnia 2013 r. (KIO 720/13), stwierdziła, że warunek proporcjonalny to taki, który bezpośrednio nawiązuje do zdolności wykonawcy do wykonania całego zlecanego zakresu zamówienia. W innym wyroku Izba określiła, że zasada proporcjonalności oznacza, iż opisane przez zamawiającego warunki udziału w postępowaniu muszą być uzasadnione wartością zamówienia, charakterystyką, zakresem, stopniem złożoności lub warunkami realizacji zamówienia (wyrok z dnia 14 grudnia 2012 r. (KIO 2636/12)).

Żaden warunek udziału w przetargu nie może dyskryminować wykonawców >>>

Odnosząc powyższe do okoliczności opisanych przez zamawiającego - o ile wykonanie przez wykonawcę strony internetowej odpowiada wymaganiom zamawiającego zawartym w opisie sposobu spełniania warunku udziału w postępowaniu, w szczególności co do sposobu wykonania strony, stopnia złożoności, zawartości, itp., zamawiający winien uznać warunek udziału w postępowaniu za spełniony. Fakt, iż wykonawca jest właścicielem strony internetowej, którą stworzył, nie ma w sprawie znaczenia dla oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu.