Zamawiający prowadzi postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie autobusowych usług przewozowych w systemie komunikacji miejskiej.

Zamawiający wskazał, że uzna warunek posiadania doświadczenia za spełniony, gdy wykonawca wykaże wykonanie w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert (lub w krótszym okresie, jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy) usługi przewozowej w liczbie, co najmniej 2.500.000 wozokilometrów rocznie. Oznacza to, że wykonawcy, którzy wykonują działalność przez 3 lata lub dłużej muszą wykazać, że wykonali usługi przewozowe w liczbie, co najmniej 7.500.000 wozokilometrów, wykonawcy, którzy wykonują działalność przez 2 lata - 5.000.000 wozokilometrów, a wykonawcy, którzy wykonują działalność przez okres 1 roku - 2.500.000 wozokilometrów. Jeden z wykonawców zakwestionował tak postawiony warunek przed Krajową Izbą Odwoławczą.

Warunki udziału w przetargu muszą być adekwatne do przedmiotu zamówienia >>

Izba podzieliła stanowisko odwołującego, iż tak sformułowany warunek narusza zasadę równego traktowania wykonawców, preferując tych wykonawców, którzy wykonują działalność w okresie krótszym.

Izba przypomniała, że opis sposobu dokonania oceny spełniania warunków powinien być związany z przedmiotem zamówienia oraz proporcjonalny do przedmiotu zamówienia. Jednocześnie art. 7 ust. 1 p.z.p. nakłada na zamawiającego obowiązek przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców. Zatem, zamawiający powinien ustalić warunki udziału w postępowaniu w taki sposób, by były one jednakowe dla każdego wykonawcy ubiegającego się o udzielenie zamówienia publicznego.

Wykonawca udowadnia, że spełnia warunki udziału w przetargu >>

Ponadto, Izba uznała, że uprawnienie zamawiającego do kształtowania przedmiotu zamówienia zgodnie z jego potrzebami nie oznacza prawa do zupełnie dowolnego kształtowania wymagań specyfikacji (w tym warunków umowy), które mogą prowadzić do obciążenia wykonawcy w stopniu wykraczającym ponad uzasadnione potrzeby zamawiającego. Zamawiający w szczególności ma obowiązek ukształtować stosunek prawny w granicach określonych treścią art. 3531 oraz art. 5 k.c., co oznacza, że postanowienia umowne nie mogą być sprzeczne z właściwością stosunku zobowiązaniowego, ustawą lub zasadami współżycia społecznego. Właściwość (naturę) stosunku należy rozumieć, jako nakaz respektowania podstawowych cech stosunku kontraktowego, które stanowią o jego istocie.

Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z 6 listopada 2014 r., KIO 2177/14