Zgodnie z regulacją wynikającą z art. 93 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164) dalej p.z.p. w przypadku unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia z przyczyn leżących po stronie zamawiającego, wykonawcom, którzy złożyli oferty niepodlegające odrzuceniu, przysługuje roszczenie o zwrot uzasadnionych kosztów uczestnictwa w postępowaniu, w szczególności kosztów przygotowania oferty. Taką sytuacją jest między innymi unieważnienie procedury na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 p.z.p.

Unieważnienie postępowania to nie arbitralna decyzja zamawiającego >>>

Jak wskazano w wyroku Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 12 lipca 2013 r. (KIO 1507/13) nawet: „(...) to, że zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu nie jest tożsame z zanegowaniem roszczenia zwrotu uzasadnionych kosztów uczestnictwa w postępowaniu w sytuacji unieważnienia postępowania z przyczyn leżących po stronie zamawiającego. Zwrócenia uwagi wymaga, że w języku polskim „przewidzieć” oznacza „przeczuć, odgadnąć, domyślić się co będzie, wziąć coś w rachubę, licząc się ze spodziewanym rozwojem wypadków, określić, oznaczyć coś z góry, zaplanować, założyć”. Uwzględniając wskazane rozumienie słowa „przewidzieć” można jedynie stwierdzić, że zamawiający zakłada, że nie będzie potrzeby / konieczności zwrotu wykonawcom kosztów udziału w postępowaniu, nie odnosząc wszelako powyższego do szczególnej sytuacji związanej z unieważnieniem postępowania z przyczyn leżących po stronie zamawiającego. Z tych względów skład orzekający Izby uznał, że zarzut nie zasługuje na uwzględnienie - odwołujący nie wykazał, że zamawiający naruszył wskazany przepis ustawy Pzp. (...)”.

Jakie mogą to być koszty wskazano w wyroku z dnia 7 lipca 2008 r. (KIO/UZP 624/08): „(...) w szczególności chodzi tu o koszty sporządzenia oferty. Nie można jednak wykluczyć, że będą to przykładowo również koszty dojazdu do siedziby Zamawiającego na otwarcie ofert, czy też koszty zastępstwa prawnego w sprawie odwołania rozpatrywanego w danym postępowaniu przez KIO. Wykonawca składający takie powództwo będzie musiał wykazać przed sądem powszechnym, że unieważnienie postępowania o zamówienie publiczne zostało dokonane z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, co w niniejszym stanie faktycznym bezsprzecznie miało miejsce i jest niepodważalne. Podobnie orzecznictwo Zespołów Arbitrów oraz KIO: „Do uzasadnionych kosztów uczestnictwa w postępowaniu zaliczyć można np. koszty przygotowania oferty, koszty jej doręczenia, koszty próbek, dojazdu Odwołującego na otwarcie ofert (wyrok Zespołu Arbitrów z dnia 20 czerwca 2005 r. (UZP/ZO/0-1372/05)). Do powyższych kosztów można z całą pewnością zaliczyć każdorazowy koszt kuriera lub transportu stacji roboczej do testów w obie strony, noclegu i wyżywienia osób towarzyszących, jeśli takowe były oraz inne uzasadnione koszty których wykazanie jest możliwe” (wyrok KIO z dnia 18 lutego 2008 r. (KIO/UZP 76/08) (...)”.

Co do terminu, w jakim wykonawca może zwrócić się o zwrot uzasadnionych kosztów uczestnictwa w postępowaniu p.z.p. nie wskazuje go, z tego względu należy posiłkować się przepisami ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 2016 r. poz. 380) w szczególności tytułu VI Przedawnienie roszczeń art. 117-120.