Posługiwanie się polisą wspólną, tj. odnoszącą się do kilku współubezpieczonych, nawet jeśli nie będą oni wspólnie wykonywali zamówienia, jest dopuszczalne. Ważne jest, aby zamawiający na podstawie polisy mógł określić, jaka kwota ubezpieczenia faktycznie przypada na danego współubezpieczonego.

Zgodnie z § 2 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Ministra Rozwoju z 26.07.2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. poz. 1126), w celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji dotyczących sytuacji ekonomicznej lub finansowej zamawiający może żądać potwierdzających, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez zamawiającego.

Dokumentem takim niewątpliwie jest m.in. polisa OC. Przedmiotowa polisa jest dokumentem mającym potwierdzać sytuację (zdolność) ekonomiczną lub finansową wykonawcy. Dokument ubezpieczenia potwierdza wiarygodność ekonomiczną wykonawcy, który ubezpieczając swoją działalność z jednej strony wykazuje się odpowiedzialnością profesjonalisty dbającego o bezpieczeństwo własne i swoich kontrahentów, a z drugiej wykazuje, iż znajduje się w sytuacji finansowej i ekonomicznej pozwalającej mu na poniesienie kosztów ubezpieczenia (wyrok KIO z 24.02.2009 r., KIO/UZP 161/09).

W praktyce, posłużenie się ubezpieczeniem zbiorowym w celu wykazania spełniania warunku udziału w postępowaniu nie jest wykluczone. Dla oceny spełnienia warunku udziału w postępowaniu decydująca winna być treść przedkładanej polisy i warunków zawartej umowy ubezpieczenia, a nie wyłącznie jej charakter - indywidualny czy zbiorowy.

Polisy zbiorowe są bowiem bardzo często spotykanym rozwiązaniem, szczególnie w przypadku spółek działających w ramach grup kapitałowych, gdzie zawierana jest umowa generalna, w ramach której ubezpieczony jest nie jeden podmiot indywidualnie, lecz grupa podmiotów. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu w zakresie zdolności ekonomicznej winna zatem powyższe realia rynkowe uwzględniać.

Warunkiem posłużenia się zbiorową polisą jest jednak to, aby z przedłożonego dokumentu wynikało bezspornie dla zamawiającego, że objęcie ubezpieczeniem innych podmiotów pozostaje bez wpływu na możliwość korzystania przez danego wykonawcę z przysługującej mu samodzielnie sumy gwarancyjnej zgodnej z wymaganiem SIWZ.

Innymi słowy mówiąc istotne jest, aby z dokumentu wyraźnie wynikało, iż wykonawca jest objęty ochroną ubezpieczeniową na kwotę zgodną z SIWZ i nie konkuruje on z podmiotami objętymi wspólnym ubezpieczeniem w zakresie tej ochrony ubezpieczeniowej na wymaganą SIWZ kwotę (wyrok KIO z 10.05.2013 r., KIO 896/13; wyrok KIO z 12.02.2015 r., KIO 179/15).

Odnosząc powyższe do przedstawionego w pytaniu stanu faktycznego stwierdzić należy, że wykonawca może posługiwać się polisą zbiorową w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem możliwość korzystania przez niego z przysługującej mu samodzielnie sumy gwarancyjnej. Na podstawie przekazanych informacji nie można natomiast stwierdzić, czy przedkładając niniejszą polisę wykonawca spełnił warunek udziału w postępowaniu.

Zamawiający winien przeanalizować zapisy polisy i warunków zawartej umowy ubezpieczenia. Na podstawie dokumentów musi ustalić, jaka jest suma gwarancyjna przypadająca samodzielnie danemu wykonawcy. Jeżeli suma ta będzie wynosiła co najmniej 300.000 zł, wówczas warunek będzie należało uznać za spełniony.

LEX Zamówienia Publiczne
Artykuł pochodzi z programu LEX Zamówienia Publiczne
Już dziś wypróbuj funkcjonalności programu. Analizy, komentarze, akty prawne z interpretacjami