O podjęciu w poniedziałek takiej uchwały poinformował przewodniczący rady miejskiej Bielska Podlaskiego Kazimierz Leszczyński.

Zgodnie z zapisami ustawy o samorządzie gminnym osobę do pełnienia funkcji burmistrza wyznacza premier na wniosek wojewody. Choć ustawa nie przewiduje terminu, w jakim taka osoba ma być wyznaczona, wniosek ma być przekazany niezwłocznie za pośrednictwem ministra administracji i cyfryzacji.

P.o. burmistrza pełni tę funkcję do przeprowadzenia wyborów przedterminowych lub do końca kadencji.

W przypadku Bielska Podlaskiego Rada Miasta może w ciągu 30 dni od wygaszenia mandatu burmistrza, zdecydować, czy będą tam przedterminowe wybory, czy nie. Prawo daje bowiem radzie taką możliwość, gdy data wyborów miałaby przypaść w okresie dłuższym niż sześć, a krótszym niż dwanaście miesięcy przed zakończeniem kadencji.

Przewodniczący rady Kazimierz Leszczyński uważa, że nie powinno być takich wyborów i zamierza projekt stosownej uchwały przygotować. Być może trafi on już na sesję planowaną na 19 grudnia. Zaznaczył, że decyzja jest jednak w rękach radnych.

Urząd Miasta w Bielsku Podlaskim pracuje normalnie. Na stanowiskach pozostają bowiem m.in. skarbnik i sekretarz miasta.

Niejasna jest jednak sytuacja prawna dwóch zastępców burmistrza. Zarówno Krajowe Biuro Wyborcze, jak i prawnicy wojewody podlaskiego, który pełni nadzór nad działalnością samorządów, uważają, że wraz z wygaszeniem mandatu burmistrza, wygasły pełnomocnictwa jego zastępców.

Dyrektor wydziału nadzoru i kontroli Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku Lidia Stupak powiedziała PAP, że wygaśnięcie mandatu burmistrza jest - z mocy prawa - równoznaczne z odwołaniem jego zastępców. Oznacza to, że z dniem podjęcia uchwały o wygaszeniu mandatu burmistrza, zastępcy nie mają już pełnomocnictw do pełnienia tych funkcji. Stupak pytana, co w takim razie z decyzjami czy działaniami podejmowanymi przez zastępców burmistrza po wygaśnięciu jego mandatu, dodała, że mogą być dotknięte wadą nieważności.

Zwróciła jednak uwagę, że inna sytuacja ma miejsce w przypadku pracowników, którzy otrzymali od burmistrza upoważnienia do załatwiania spraw w jego imieniu, w tym do wydawania decyzji administracyjnych. "Takie upoważnienia w dalszym ciągu są ważne" - dodała dyrektor Stupak.

Sekretarz Bielska Podlaskiego Tamara Korycka, powołując się na stanowisko Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku, powiedziała jednak PAP, że mimo wygaszenia mandatu zmarłego burmistrza, nie wygasły pełnomocnictwa udzielone dwóm jego zastępcom.

Jak podała, gmina zwróciła się do RIO o interpretację prawną, bo kluczowe były kwestie finansów samorządu. Dodała, że z tego stanowiska wynika, iż kompetencje zastępców burmistrza nie wygasają do czasu powołania p.o. burmistrza. Zaznaczyła, że mają być to działania związane z bieżącą gospodarką finansową i jedynie "niezbędne" do prawidłowego działania gminy.

RIO stoi na stanowisku, że w przeciwnym razie istniałaby groźba paraliżu działalności samorządu. (PAP)

rof/ son/ mag/