Pytanie:
Czy za zakup prezentu dla dyrektora szkoły odchodzącego na emeryturę, można zapłacić z wydatków reprezentacyjnych?

Odpowiedź:
Zdaniem autora, wydatki na zakup prezentu dla dyrektora szkoły odchodzącego na emeryturę nie są wydatkami reprezentacyjnym, ale wydatkami okolicznościowymi.

Uzasadnienie:
Jednostki budżetowe, samorządowe zakłady budżetowe, agencje wykonawcze, instytucje gospodarki budżetowej i państwowe fundusze celowe stosują zasady gospodarki finansowej określone w ustawie z 27.08.2009 r. o finansach publicznych – dalej u.f.p. Dochody publiczne, wydatki publiczne i przychody klasyfikuje się według:

1) działów i rozdziałów - określających rodzaj działalności,

2) paragrafów - określających rodzaj dochodu, przychodu lub wydatku oraz środków (art. 39 ust. 1 u.f.p.).

Szczegółowe zasady klasyfikacji wydatków zostały określone w rozporządzeniu Ministra Finansów z 2.03.2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych – dalej r.s.sz.z. Jakkolwiek przepisy r.s.sz.z. posługują się pojęciem "wydatków reprezentacyjnych" to bliżej go nie wyjaśniają. Z tego też względu uzasadnione jest odwołanie się do rozumienia tego pojęcia ukształtowanego na gruncie języka polskiego. Na gruncie języka polskiego przyjmuje się, że "reprezentacja" to: 1) grupa osób, instytucja występująca w czyimś imieniu, reprezentująca czyjeś interesy, przedstawicielstwo; 2) okazałość, wystawność w czyimś sposobie życia, związana ze stanowiskiem, pozycją społeczną, 3) grupa zawodników reprezentująca w zawodach barwy swojego kraju, klubu lub miasta (S. Dubisz, Uniwersalny słownik języka polskiego, Wydawnictwo Naukowe PWN, 2003, tom III, s. 932). Tym samym wydaje się, że wydatki na zakup prezentu dla dyrektora szkoły odchodzącego na emeryturę nie są wydatkami reprezentacyjnym, ale raczej wydatkami okolicznościowymi. 

LEX Prawo Oświatowe
Artykuł pochodzi z programu LEX Prawo Oświatowe
Już dziś wypróbuj funkcjonalności programu. Analizy, komentarze, akty prawne z interpretacjami