Redakcja miesięcznika „Samorząd Terytorialny” i jego wydawca Wolters Kluwer Polska sp. z o.o. rozstrzygnęły IX edycję Konkursu na najlepsze rozprawy doktorskie, prace magisterskie i licencjackie dotyczące samorządu terytorialnego i zagadnień decentralizacji, obronione w 2011 r.

Spośród ponad 30 prac nadesłanych do Konkursu Jury Konkursowe wyłoniło 14 prac, nagradzając ich autorów dyplomami i nagrodami pieniężnymi o łącznej kwocie 30 tys. zł netto, a także nagrodami rzeczowymi.

W kategorii rozpraw doktorskich najlepsza okazała się rozprawa Justyny Goździewicz-Biechońskiej pt. „Wadliwość decyzji administracyjnych w procesie inwestycyjno-budowlanym”. W kategorii prac magisterskich najlepsze były prace Karoliny Dec i Marty Jankowskiej, za które obie Panie otrzymały równorzędne drugie nagrody, natomiast w kategorii prac licencjackich pierwsze miejsca przypadły Agacie Szpakowskiej i Annie Kurniewicz.

IX Konkurs został zorganizowany dzięki wsparciu Wydawnictwa Wolters Kluwer Polska oraz Patronów Instytucjonalnych, którymi są: Fundacja BGK im. Jana Kantego Steczkowskiego, Związek Miast Polskich, Unia Metropolii Polskich, Związek Województw RP, Związek Powiatów Polskich, Związek Gmin Wiejskich RP oraz Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej. Podmioty te tradycyjnie już wsparły pulę nagród Konkursu kwotą 28 500 zł, a Fundacja BGK wyasygnowała dodatkowo kwotę 4000 zł na wydanie Edycji Pokonkursowej 2012, publikacji książkowej, w której znalazły się artykuły powstałe na podstawie nagrodzonych prac magisterskich.@page_break@


ROZPRAWY DOKTORSKIE:

I nagroda (7.000 zł):

Justyna Goździewicz-Biechońska za rozprawę pt. „Wadliwość decyzji administracyjnych w procesie inwestycyjno-budowlanym”, promotor – prof. Małgorzata Jaśkowska (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Prawa i Administracji).

Drugiej nagrody nie przyznano.

III nagroda (2.500 zł):

Marta Obrębska za rozprawę pt. „Zmiany w samorządzie lokalnym Anglii w okresie rządów laburzystów w latach 1997-2010”, promotor – prof. Sylwester Wróbel (Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Nauk Społecznych, Instytut Nauk Politycznych i Dziennikarstwa).

Trzy równorzędne wyróżnienia (po 1.500 zł każde):

Adrian Faruga za rozprawę pt. „Skarga do sądu administracyjnego z art. 101, 101a ustawy o samorządzie gminnym”, promotor – prof. Bogdan Dolnicki (Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Prawa i Administracji),

Agnieszka Małkowska za rozprawę pt. „Gospodarka nieruchomościami jako czynnik w rozwoju gmin województwa małopolskiego”, promotor – prof. Adam Nalepka (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych),

Dorota Kamrowska-Załuska za rozprawę pt. „Metody i instrumenty zrównoważonej odnowy przestrzeni miejskiej o znaczeniu ponadlokalnym”, promotor – prof. Tomasz Parteka (Politechnika Gdańska, Wydział Architektury, Katedra Urbanistyki i Planowania Regionalnego).


PRACE MAGISTERSKIE:


Pierwszej nagrody nie przyznano.

Dwie równorzędne II nagrody (po 2.500 zł każda):

Karolina Dec za pracę pt. „Reprezentacja polityczna na poziomie lokalnym. Warszawa 2006-2010”, promotor – prof. Mirosława Grabowska (Uniwersytet Warszawski, Wydział Filozofii i Socjologii, Instytut Socjologii),

Marta Jankowska za pracę pt. „Kształtowanie wizerunku miasta w oparciu o elementy jego tożsamości – studium przypadków z wyróżnieniem Poznania”, promotor – dr Krzysztof Gołata (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Wydział Ekonomii, Katedra Publicystyki Ekonomicznej i Public Relations).

Dwie równorzędne III nagrody (po 1.500 zł każda):

Karol Ważny za pracę pt. „Dostęp do informacji o organizacji i działalności rady gminy”, promotor – prof. Tomasz Bąkowski (Uniwersytet Gdański, Wydział Prawa i Administracji),

Łukasz Dziamski za pracę pt. „Aktualizacja opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego. Zagadnienia proceduralne”, promotor – prof. Jacek Jagielski (Uniwersytet Warszawski, Wydział Prawa i Administracji, Instytut Nauk Prawno-Administracyjnych).

Wyróżnienie (1.000 zł):

Kinga Szczęśniak za pracę pt. „Obszar metropolitalny jako jednostka planowania przestrzennego i planowania rozwoju na przykładzie Warszawy”, promotor – dr Waldemar Siemiński (Politechnika Warszawska, Wydział Administracji i Nauk Społecznych).@page_break@PRACE LICENCJACKIE:

Dwie równorzędne I nagrody (po 2.500 zł każda):

Agata Szpakowska za pracę pt. „Wpływ ustawowych ograniczeń samodzielności pożyczkowej na wysokość zadłużenia Poznania w latach 2008-2011”, promotor – dr Ilona Kijek (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Wydział Ekonomii, Katedra Finansów Publicznych),

Anna Kurniewicz za pracę pt. „Zmiany w funkcjonowaniu jednostek pomocniczych samorządu terytorialnego w Gdańsku”, promotor – prof. Paweł Swianiewicz (Uniwersytet Warszawski, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych, Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej).

Drugiej nagrody nie przyznano.

Dwie równorzędne III nagrody (po 1.000 zł każda):

Mateusz Komorowski za pracę pt. „Transparentność administracji samorządowej w Polsce”, promotor – prof. Jolanta Itrich-Drabarek (Uniwersytet Warszawski, Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych, Instytut Nauk Politycznych),

Katarzyna Romaniuk za pracę pt. „Wizualne aspekty kampanii samorządowej w Lublinie w 2010 roku”, promotor – prof. Stanisław Michałowski (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Wydział Politologii).

Dalszych nagród ani wyróżnień w tej kategorii nie przyznano.

Wręczenie nagród nastąpi 28 maja 2012 r. w Warszawie podczas uroczystego spotkania Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego z przedstawicielami środowiska samorządowego z okazji Dnia Samorządu Terytorialnego.