Jak przypomina Państwowa Komisja Wyborcza w komunikacie zamieszczonym na swojej stronie internetowej, kampania wyborcza ulega zakończeniu na 24 godziny przed dniem wyborów, natomiast od zakończenia kampanii wyborczej, aż do zakończenia głosowania zabronione jest zwoływanie zgromadzeń, organizowanie pochodów i manifestacji, wygłaszanie przemówień, rozdawanie ulotek, jak też prowadzenie w inny sposób agitacji na rzecz kandydatów i list kandydatów. Podstawą prawną powyższej regulacji jest art. 65 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2010 Nr 176, poz. 1190, dalej jako ordynacja). Dopuszczalne jest jednak pozostawienie materiałów wyborczych umieszczonych na nośnikach przed jego rozpoczęciem. Warunkiem koniecznym jest aby nośniki, na których umieszczone zostały materiały oraz emitowany obraz były statyczne. Tym samym emisja reklam wyborczych na nośnikach, na których materiały reklamowe przewijają się, czasowo zmieniając prezentowany obraz, nie spełnia powyższego wymogu, dlatego też może zostać uznana za naruszenie ciszy wyborczej. Analogicznie, przemieszczanie się pojazdów, w tym środków komunikacji miejskiej, w czasie ciszy wyborczej, na których umieszczono wyborcze materiały agitacyjne jest aktywną formą agitacji.

W dniu wyborów obwodowe komisje wyborcze czynne będą w godzinach 8.00 – 22.00, bez przerwy. Podstawą tego rozwiązania jest znowelizowany art. 40 ordynacji. O godzinie 22 przewodniczący komisji zarządzi zakończenie głosowania. Od tej chwili głosować będą mogli tylko wyborcy, którzy przybyli do lokalu wyborczego przed godziną 22. Ponadto, na podstawie art. 40 ust. 2 ordynacji , w odrębnych obwodach głosowania w szpitalu, zakładzie pomocy społecznej, zakładzie karnym i areszcie śledczym, obwodowa komisja wyborcza, po uzgodnieniu z terytorialną komisją wyborczą, może ustalić inne godziny rozpoczęcia i zakończenia głosowania. O ustaleniach tych powiadamia się wyborców oraz odpowiednio wójta (burmistrza, prezydenta miasta) i komisarza wyborczego. Jak wyjaśnia Państwowa Komisja Wyborcza, oznacza to, że głosowanie może się rozpocząć później niż o godzinie 8.00 i zakończyć przed godziną 22.00, jednakże nie wcześniej niż po oddaniu głosu przez wszystkich wyborców ujętych w spisie.

W związku z wyborami samorządowymi na pracownikach samorządowych spoczywają określone obowiązki dotyczące organizacji głosowania. Temat ten szczegółowo omówiony został w artykule I. Krześnickiego pt. Kilka praktycznych uwag dla pracowników samorządowych zaangażowanych przy organizacji wyborów samorządowych zarządzonych na 21 listopada 2010 r. ( część 1 , część 2 , część 3 ).

Przydatne materiały:
Ustawa z dnia 16 lipca 1998 r. Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2010 r. Nr 176, poz. 1190 t.j.)

Źródło:
www.pkw.gov.pl