Pytanie:
W jaki sposób sponsor może wspomagać szkołę zgodnie z prawem? Czy należy zawierać jakieś umowy ze sponsorem? Czy można promować sponsora na stronie szkoły? W jaki sposób sponsor może przekazać środki finansowe dla szkoły?

Odpowiedź:
Wsparcie szkoły przez sponsora następuje na warunkach ustalonych przez strony.

Uzasadnienie:
Obowiązujące przepisy nie zakazują, ani nie zawierają uregulowań odnośnie zawierania tzw. umowy sponsoringu, która w związku z tym jest tzw. umową nienazwaną. Strony tej umowy (szkoła reprezentowana przez dyrektora) oraz sponsor (osoba fizyczna kub prawna) same określają zasady tej współpracy na zasadzie swobody umów, zgodnie z art. 3531 ustawy z dnia 23.04.1964 r. - Kodeks cywilny - dalej k.c. W praktyce najczęściej w zamian za przekazywane szkole świadczenia rzeczowe (np. zakup wyposażenia lub sprzętu), pieniężne lub usługi (np. związane z organizacją imprezy lub szkolnej wycieczki), szkoła wykonuje umówione działania zmierzające do rozpowszechniania lub zwiększenia rozpoznawalności marki sponsora, w tym np. może zamieszczać na swojej stronie internetowej informację o istnieniu firmy sponsora i współpracy lub reklamować go w inny ustalony sposób. Umowa może mieć dowolną formę, w tym ustną. Jeśli szkoła otrzymuje świadczenia lub usługi, zaś firma nie oczekuje lub nie ustala ze szkołą zasad promocji, dochodzi do zawarcia jednostronnej umowy darowizny w rozumieniu art. 888 i n. k.c. W ramach darowizny darczyńca może zobowiązań szkołę do informowania o tym fakcie np. przez upublicznienie na stronie lub w siedzibie szkoły (art. 893 k.c.).

W przypadku uzyskiwania od darczyńcy lub sponsora świadczeń finansowych, dyrektor szkoły powinien upewnić się, czy organ prowadzący podjął stosowną uchwałę odnośnie posiadania przez szkołę wydzielonego rachunku dochodów, że z takich źródeł może otrzymywać oraz następnie wydatkować środki, gdyż w przeciwnym razie szkoła będzie miała obowiązek przekazania ich do budżetu jednostki samorządu terytorialnego - art. 223 ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych. 

LEX Prawo Oświatowe
Artykuł pochodzi z programu LEX Prawo Oświatowe
Już dziś wypróbuj funkcjonalności programu. Analizy, komentarze, akty prawne z interpretacjami