Z dniem 6 lipca 2013 r. weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 czerwca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie form i zakresu finansowego wspierania organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I–III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia (Dz. U. poz. 785) .

Nowelizacja rozporządzenia związana jest ze zmianami wprowadzonymi w Rządowym programie wspierania w latach 2009–2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I–III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia – „Radosna szkoła”, ustanowionym uchwałą nr 112/2009 Rady Ministrów z dnia 7 lipca 2009 r.


W wyniku nowelizacji do obowiązującego rozporządzenia wprowadzono rozwiązania umożliwiające otrzymanie wsparcia finansowego przez organy prowadzące w odniesieniu do szkół filialnych z przeznaczeniem na zakup lub zwrot kosztów zakupu pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkołach oraz na utworzenie lub modernizację albo zwrot kosztów utworzenia lub modernizacji szkolnych placów zabaw. Dotychczas obowiązujące przepisy zakładały, w odniesieniu do danej szkoły, jednokrotną możliwość otrzymania wsparcia, co w praktyce uniemożliwiało udział w programie szkołom filialnym.

Ponadto nowe przepisy modyfikują zasady określania liczby uczniów w klasach I–III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia, poprzez rezygnację z podawania we wniosku liczby uczniów w szkole według danych na dzień 30 września 2008 r.

Wprowadzona zmiana spowoduje, że wsparcie finansowe będzie przyznawane według rzeczywistych potrzeb szkoły, gdyż liczba uczniów wpływa na wysokości możliwego wsparcia finansowego w ramach programu. Nowelizacja wprowadziła również zmiany w przepisach o kolejności rozpatrywania wniosków organów prowadzących dotyczących wsparcia finansowego oraz rozszerzyła obowiązki organu prowadzącego występującego do wojewody z wnioskiem o udzielenie wsparcia finansowego o obowiązek wyszczególnienia we wniosku szkół filialnych.

Zgodnie z nowymi przepisami przekazanie organom prowadzącym środków budżetu państwa powinno nastąpić w terminie 14 dni od dnia podpisania umowy o przekazanie środków między wojewodą a organem prowadzącym. Środki te przekazywane będę w wysokości 100% kwoty wsparcia finansowego (zrezygnowano tym samym z przekazywania środków w dwóch transzach). Kontrolę pod względem zgodności utworzenia lub modernizacji szkolnych placów zabaw z wymogami określonymi w programie rządowym oraz z warunkami bezpieczeństwa przeprowadzać powinna osoba upoważniona przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania (rozwiązanie takie stosowane było w dotychczasowej praktyce realizacji programu). Natomiast rozliczenie otrzymanych środków powinno nastąpić w terminie i w sposób określony w umowie zawartej pomiędzy wojewodą a organem prowadzącym.

Przepisy przejściowe umożliwiają uzyskanie przez szkoły filialne wsparcia finansowego jeszcze w 2013 r. Z wnioskiem o udzielenie takiego wsparcia organ prowadzący powinien wystąpić do wojewody w terminie do dnia 29 lipca 2013 r. Wniosek ten powinien zostać oceniony przez powołany przez wojewodę zespół do dnia 1 września 2013 r. Natomiast do wniosków złożonych przez organy prowadzące w 2012 r. o udzielenie wsparcia finansowego odpowiednio na zakup albo zwrot kosztów zakupu pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkołach oraz na utworzenie lub modernizację albo zwrot kosztów utworzenia lub modernizacji szkolnych placów zabaw w 2013 r. stosuje się przepisy rozporządzenia w dotychczasowym brzmieniu..

Przydatne materiały:
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 czerwca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie form i zakresu finansowego wspierania organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I–III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia (Dz. U. poz. 785)