Omówienie orzecznictwa pochodzi z programu LEX dla Samorządu Terytorialnego.

Zgromadzenie związku międzygminnego, powołując się na art. 25 ust. 6 i ust. 8 oraz art. 69 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zm.) podjęło uchwałę dotyczącą wysokości diet dla członków zgromadzenia i zarządu.


Wojewoda zaskarżył uchwałę do WSA. Jego zdaniem ustawa o samorządzie gminnym nie pozwala zgromadzeniu międzygminnemu ustalać diety dla członków zgromadzenia i członków zarządu.


W odpowiedzi zgromadzenie wyjaśniło, iż diety uchwalone w uchwale nie są dietami za udział w pracach organów związku komunalnego lecz mają charakter rekompensaty.


WSA wskazał, iż przepis art. 25 ust. 4 ustawy o samorządzie gminnym, nie stanowi podstawy prawnej dla ustalenia wysokości diet dla członków zgromadzenia i zarządu związku międzygminnego. Wynika z niego jedynie, że na zasadach ustalonych przez radę gminy diety przysługują radnemu. Nie ma jednak w nim odesłania ani do członków zgromadzenia ani do członków zarządu związku międzygminnego – podkreślił sąd.


Natomiast przepis art. 69 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym, regulując instytucję zgromadzenia związku międzygminnego, odsyła do odpowiedniego stosowania przepisów dotyczących rady gminy, nie zaś do przepisów odnoszących się do radnych. WSA przypomniał, iż rada i radni nie są pojęciami tożsamymi, inny jest bowiem ich status prawny. Różna jest też sytuacja prawna radnych i członków zgromadzenia związku międzygminnego, którymi - co do zasady - są wójtowie gmin uczestniczących w związku.


W związku z tym nie jest możliwe zastosowanie w odniesieniu do członków zgromadzenia międzygminnego przepisów odnoszących się do radnych. Nie można uznać, że tak jak rada gminy uprawniona jest do ustalania diet dla radnych, tak uprawnionym do ustalania zasad przyznawania wysokości diet dla członków zgromadzenia związku międzygminnego jest to zgromadzenie.


Na podstawie:
Wyrok WSA w Gliwicach z 9 stycznia 2014 r., sygn. akt IV SA/Gl 349/13

Omówienie orzecznictwa pochodzi z programu LEX dla Samorządu Terytorialnego.