Zarząd województwa podjął uchwałę w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Teatru im. Wilama Horzycy w Toruniu.

Wojewoda zaskarżył uchwałę do sądu administracyjnego.

Zakwestionował zapis uchwały, który stanowił, że zarząd województwa zastrzega sobie prawo do unieważnienia konkursu bez podania przyczyn.

WSA uznał skargę za zasadną.

Sąd zwrócił uwagę, iz Teatr im. Wilama Horzycy w Toruniu został ujęty w rozporządzeniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 30 lipca 2015 r., w sprawie wykazu samorządowych instytucji kultury, w których wyłonienie kandydata na stanowisko dyrektora następuje w drodze konkursu (Dz.U. z 2015 r., poz. 1298).

Poznaj Linie Orzecznicze Lex >>>

Oznacza to, że w stosunku do kandydata na dyrektora tego teatru ma zastosowanie przepis art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 r., poz. 406 oraz z 2014 r., poz. 423).

W ustawie organizatorowi przypisano jedynie podjęcie określonych działań faktycznych. Przepisy upoważniają go do określenia szczegółowego trybu pracy komisji, który kończy się wraz z dokonaniem czynności konkursowych.

Tymczasem kwestionowana regulacja nie dość, że wkracza w materię szerszą niż tryb pracy komisji konkursowej, to jeszcze reguluje czynności, które następują już po zakończeniu jej działalności, co oznacza, że należało zakwestionować legalność zaskarżonej części uchwały.

Sąd podkreślił, iż przepisy ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej nie stwarzają podstawy do ustanowienia przez organizatora konkursu norm przewidujących możliwości anulowania wyników konkursu.

Na podstawie:
Wyrok WSA w Bydgoszczy z 10 listopada 2015 r., syg. akt II SA/Bd 1112/15, nieprawomocny 

LEX Samorząd Terytorialny
Artykuł pochodzi z programu LEX Samorząd Terytorialny
Już dziś wypróbuj funkcjonalności programu. Analizy, komentarze, akty prawne z interpretacjami