Spółka Coloseum z o.o. zwróciła się o pozwolenia na zamontowanie na zabytkowej kamienicy przy ul. Chopina w Kaliszu paneli fotowoltaicznych. 
Wojewódzki konserwator zabytków we wrześniu 2017 r. odmówili udzielenia pozwolenia na montaż tych paneli, gdyż kamienica, na której miały się znajdować należy do chronionego układu urbanistycznego miasta.

Naruszenie substancji zabytku

Organ powołał się na art. 36 ust. 1 pkt. 11 ustawy o ochronie zabytków, który mówi, że pozwolenia wojewódzkiego konserwatora zabytków wymaga podejmowanie działań, które mogłyby prowadzić do naruszenia substancji lub zmiany wyglądu zabytku wpisanego do rejestru.

Konserwator zwrócił uwagę, że po zamontowaniu paneli budynek podniesie się o kilkanaście centymetrów, co zaburzy odbiór historycznego układu urbanistycznego.
W odpowiedzi spółka, która jest właścicielem budynku odpowiedziała, że konserwator zezwolił na zainstalowanie podobnych paneli przy zabytkowej ulicy Dobrzeckiej w Kaliszu. Urząd odpowiedział, że przy ul. Dobrzeckiej panel zamontowany jest od strony podwórka i nie oszpeca frontu kamienicy.

Negatywny wpływ na układ urbanistyczny

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego utrzymał w mocy decyzję organu I instancji. Wobec tego spółka zaskarżyła decyzję do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie. Zarzuciła, że decyzja niedostatecznie wyjaśniła wszystkie okoliczności. I tak sporny budynek był w 2015 r. remontowany. Ma nowoczesny wygląd i panele wkomponowałyby się w styl kamienicy.
Wojewódzki Sąd Administracyjny w wyroku z 10 lipca br. oddalił skargę spółki i uznał, że decyzja ministra kultury nie złamała prawa. 
Asesor Karolina Kisielewicz potwierdziła, że montaż paneli na kamienicy w obrębie obszaru podlegającego ochronie urbanistycznej jest niedozwolone.
Decyzja mieści się w granicach uznania administracyjnego, co nie oznacza dowolności. WSA dodał też, że montaż paneli będzie miał negatywny wpływ na układ urbanistyczny Kalisza.


Sygnatura akt VII SA/Wa 2453/17, nieprawomocny wyrok z 10 lipca 2018 r.