Jedna z mieszkanek gminy otrzymała pismo informujące ją o przebiegu postępowania dotyczącego lokalu socjalnego oraz informujące o obowiązku opuszczenia mieszkania, które obecnie zajmuje, z uwagi na prawomocny wyrok sądu orzekający jej eksmisję z tego lokalu.

Kobieta złożyła skargę do sądu administracyjnego.

W skardze zgłosiła zastrzeżenia dotyczące spodziewanej eksmisji z lokalu komunalnego oraz wskazania przez burmistrza lokalu socjalnego w celu zawarcia umowy najmu.

WSA przypomniał, iż zapewnianie lokali socjalnych, należące do zadań własnych gminy odbywa się w formie cywilnoprawnej.

Uzyskanie prawa do lokalu socjalnego następuje na podstawie umowy najmu. Zarówno oferta zawarcia umowy, jak i sama czynność zawarcia umowy najmu stanowi czynność cywilnoprawną, a więc wszelkie spory wynikłe na tle stosunku prawnego najmu podlegają mogą być rozwiązywane przed sądem powszechnym.

Poznaj Linie Orzecznicze Lex >>>

Sąd zwrócił uwagę, iż zarówno obowiązek opuszczenia lokalu jak i uprawnienie skarżącej do lokalu socjalnego nie wynikało z aktu administracyjnego, lecz z prawomocnego wyroku sądu.

Czynność wskazania lokalu czyli czynność stanowiąca ofertę zawarcia umowy najmu nie miała charakteru administracyjnoprawnego lecz cywilnoprawny, gdyż zmierzała do nawiązania stosunku cywilnoprawnego najmu lokalu – podkreślił WSA.

Na podstawie:
Postanowienie WSA w Gorzowie Wielkopolskim z 20 czerwca 2017 r., sygn. akt II SA/Go 418/17, nieprawomocne 

Więcej informacji i narzędzi znajdziesz w programie
LEX Samorząd Terytorialny
Bądź na bieżąco ze zmianami prawnymi i korzystaj z aktualnych materiałów