Sprawa dotyczyła kierowcy, wobec którego został wystawiony tytuł wykonawczy, obejmujący należności z tytułu opłaty dodatkowej za nieopłacony postój w strefie płatnego parkowania.

Kierowca odwołał się do sądu administracyjnego.

Jego zdaniem postępowanie było prowadzone przy pominięciu drugiego współwłaściciela samochodu.

WSA przypomniał, iż na skarżącym jako współwłaścicielu ciąży z mocy prawa obowiązek zapłaty opłaty dodatkowej.

Skoro w toczącym postępowaniu, nie wykazał on w sposób jednoznaczny, kto faktycznie pozostawił w strefie płatnego parkowania przedmiotowy pojazd, we wskazanym w upomnieniu czasie, to prowadzenie wobec niego, jako współwłaściciela pojazdu postępowania egzekucyjnego było zasadne.

Poznaj Linie Orzecznicze Lex >>>

Tylko wykazanie w toku postępowania, iż drugi współwłaściciel był użytkownikiem pojazdu pozostawionym bez uiszczenia opłaty w strefie płatnego parkowania, uzasadnia egzekwowanie obowiązku zapłaty opłaty dodatkowej od tego współwłaściciela.

Skarżący poza zasygnalizowaniem że ma wspólnika, nie wykazał, że tylko drugi współwłaściciel użytkował przedmiotowy pojazd. A skoro, tak, wystawienie tytułu wykonawczego wyłącznie na jego osobę, nie skutkuje zasadnością zarzutu błędu co do osoby zobowiązanego – uznał sąd.

Na podstawie:
Wyrok WSA w Poznaniu z 30 maja 2017 r., sygn. akt III SA/Po 1273/16, nieprawomocny 

Więcej informacji i narzędzi znajdziesz w programie
LEX Samorząd Terytorialny
Bądź na bieżąco ze zmianami prawnymi i korzystaj z aktualnych materiałów