Jeden z mieszkańców wystąpił do starosty z wnioskiem o udostępnienie mu, w ramach dostępu do informacji publicznej, umowy dzierżawy zawartej między szpitalem a spółką.

W związku z brakiem odpowiedzi mieszkaniec zarzucił staroście bezczynność, polegającą na nierozpatrzeniu jego wniosku.

Organ tłumaczył, iż wniosek nie został odczytany bowiem w natłoku innych reklam i spamów, został usunięty. Zdaniem starosty jeśli nawet wniosek dotarłby do urzędu, to udostępnienie treści umowy stanowiłoby naruszenie ustawy o dostępie do informacji publicznej z uwagi na naruszenie tajemnicy przedsiębiorcy.

Mieszkaniec poskarżył się do sądu administracyjnego.

WSA przyznał rację skarżącemu.

Sąd uznał, iż informacja w postaci umowy dzierżawy, którą szpital zawarł ze spółką, dotyczączy dysponowania mieniem powiatu, jest informacją publiczną w rozumieniu ustawy o dostępie do informacji publicznej.

Informację publiczną stanowi bowiem każda wiadomość wytworzona przez szeroko rozumiane władze publiczne oraz osoby pełniące funkcje publiczne, a także inne podmioty, które władzę publiczną realizują lub gospodarują mieniem komunalnym lub majątkiem Skarbu Państwa w zakresie tych kompetencji

Zakresem ustawy o dostępie do informacji publicznej objęte są również umowy cywilnoprawne, zawierane przez organy władzy publicznej oraz osoby pełniące funkcje publiczne, w zakresie wykonywanych przez nie zadań publicznych i gospodarowania majątkiem publicznym.

Z tego względu informacją publiczną jest treść umów cywilnoprawnych, w tym umowy dzierżawy, dotyczących majątku publicznego – podkreślił sąd.

Na podstawie:
Wyrok WSA w Gdańsku z 18 listopada 2105 r., sygn. akt II SAB/Gd 159/15, nieprawomocny