Prezes fundacji zwrócił się do wójta gminy o zapewnienie przekazywania przez gminę dotacji na rzecz jednego ze swoich podopiecznych.

W piśmie wskazano, iż ustalenia telefoniczne z dyrektorem gminnego zespołu obsługi placówek oświatowych wynikało, że dotacja na dziecko nie zostanie przekazana. Powodem był brak subwencji z budżetu państwa na to dziecko, gdyż nie zostało ono wykazane w systemie informacji oświatowej.

W odpowiedzi wójt wskazał, że gmina nie wykazała dziecka w systemie gdyż nie posiadała wiedzy o jego istnieniu. W związku z tym, na to konkretne dziecko, gmina nie mogła i nie otrzymała subwencji oświatowej na rok 2015.

Fundacja wniosła skargę do sądu administracyjnego.

WSA wyjaśnił, iż tryb udzielania i rozliczania dotacji ustala rada gminy w formie uchwały, uwzględniając w szczególności podstawę obliczania dotacji i zakres danych, które powinny być zawarte we wniosku o udzielenie dotacji oraz w rozliczeniu wykorzystania dotacji.

Złożenie przez prowadzącego przedszkole niepubliczne wymaganego wniosku oraz wskazanie wymaganych danych, co do liczby uczniów skutkuje dla organu wykonawczego gminy, obowiązkiem obliczenia należnej dotacji i wypłacenia jej osobie uprawnionej.

Więcje informacji i narzędzi znajdziesz w programie
LEX Samorząd Terytorialny
Bądź na bieżąco ze zmianami prawnymi i korzystaj z aktualnych materiałów

Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572) nie przewiduje rozstrzygnięcia spraw dotacji w formie decyzji administracyjnej, postanowienia, bądź jakiegokolwiek innego aktu lub czynności.

Żądanie obliczenia i wypłaty dotacji na podstawie ustawy o systemie oświaty, która to dotacja została wadliwie obliczona i wypłacona w zaniżonej wysokości, stanowi roszczenie o zapłatę z tytułu wadliwego obliczenia i w konsekwencji nieuzasadnionego obniżenia dotacji.

Zatem właściwym do rozpoznania sprawy o takie roszczenie jest sąd powszechny – wyjaśnił WSA.

Na podstawie:
Postanowienie WSA w Gliwicach z 21 października 2015 r., sygn. akt I SA/Gl 409/15, nieprawomocne