Omówienie orzecznictwa pochodzi z programu LEX dla Samorządu Terytorialnego.


Spór w sprawie dotyczył odpowiedzi na pytanie czy związek międzygminny miał obowiązek skierowania całego strumienia zmieszanych odpadów komunalnych odebranych od właścicieli nieruchomości do regionalnej instalacji czy mógł częściowo to czynić już na wstępie do instalacji zastępczych.

Związek uznał, że takiego obowiązku nie miał, gdyż instalacja ta nie posiada wystarczających mocy przerobowych do przyjęcia wszystkich tych odpadów.

Natomiast organ kontrolujący zakwestionował, że z specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz podpisanych umów na odbieranie odpadów wynika, iż odbiorcy odpadów komunalnych mają je dostarczać do wskazanych instalacji zastępczych bez względu na to, czy funkcjonujące w regionie instalacje regionalne mają możliwość ich odbierania, czy też nie.


WSA wyjaśnił, iż zasadą jest, że zmieszane odpady komunalne dostarcza się do wskazanej regionalnej instalacji, a tylko w przypadku jej awarii dopuszcza się dostarczanie odpadów do instalacji zastępczej.


Istnieje zatem domniemanie, że moce przerobowe regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych są wystarczające do przerobienia wszystkich zbieranych na określonym terenie odpadów, o ile podmiot ją prowadzący nie odmówi ich przyjęcia.

Zatem podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości nie jest uprawniony do samodzielnego decydowania, czy kierować przedmiotowe odpady do instalacji regionalnej, czy zastępczej, w wyniku jedynie jego oceny.

Uznanie, że podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości same mogą tę kwestię oceniać doprowadzić mogłoby do sytuacji, że do regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych kierowane byłyby tylko niektóre odpady, w niewielkich ilościach.

To w konsekwencji doprowadziłoby do wykorzystania jedynie części mocy przerobowych regionalnej instalacji – podkreślił WSA.


Na podstawie:
Wyrok WSA w Poznaniu z 9 października 2014 r., sygn. akt IV SA/Po 346/14, nieprawomocny

Omówienie orzecznictwa pochodzi z programu LEX dla Samorządu Terytorialnego.