Wnioskodawca domagał się udzielenia mu informacji poprzez podanie numerów działek ewidencyjnych wymienionych w umowie na roboty budowlane, na których wybudowano bieżnię rekreacyjną z asfaltu oraz ścieżki z kruszywa plazadur.

W odpowiedzi burmistrz wyjaśnił, że podanie tych danych nie jest możliwe, gdyż organ nie dysponuje dokumentami, na podstawie, których możliwe byłoby udzielenie stosownych odpowiedzi.

Mężczyzna wniósł skargę na bezczynność organu.

WSA uznał skargę za zasadną.

Sąd przypomniał, iż informacje związane z inwestycjami realizowanymi przez gminę stanowią informację publiczną, której należało udzielić.

Poznaj Linie Orzecznicze Lex >>>

Nie do zaakceptowania jest stanowisko organu zawarte w odpowiedzi na skargę, że nie posiada dokumentów, na podstawie, których można jednoznacznie wskazać numery ewidencyjne działek, wymienionych w zgłoszeniu o przystąpieniu do wykonywania robót budowlanych, na których wykonany został zakres dodatkowych robót.

Sad podkreślił, iż organ realizujący inwestycje ze środków publicznych również w procedurze zgłoszenia wykonania robót budowlanych musi dysponować pełną wiedza, na jakich działkach takie roboty zostały wykonane.

Jest to informacja publiczna, bowiem spełnia kryteria, o których mowa w art. 6 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o odstępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2015 r., poz. 2058).

W ocenie sądu, jeśli organ miał wątpliwości, co do terenu, na którym były realizowane inwestycje gminne powinien to wyjaśnić z wnioskodawcą.

Na podstawie:
Wyrok WSA w Rzeszowie z 10 lutego 2016 r., sygn. akt II SAB/Rz 111/15, nieprawomocny 

LEX Samorząd Terytorialny
Artykuł pochodzi z programu LEX Samorząd Terytorialny
Już dziś wypróbuj funkcjonalności programu. Analizy, komentarze, akty prawne z interpretacjami