Przedmiotem kontrolowanego postępowania administracyjnego była zmiana wysokości partycypacji syna w kosztach pobytu jego ojca w domu pomocy społecznej (DPS).

Dyrektor MOPS orzekł o zmianie wysokości opłaty, którą syn ponosił za pobytu ojca w DPS. Przyczyną ustalenia wyższej opłaty był wzrost jego wynagrodzenia.

Mężczyzna złożył skargę do sądu administracyjnego.

Zarzucił między innymi naruszenie obowiązku przeprowadzenia wywiadu środowiskowego przed wydaniem decyzji i posłużenie się wywiadem środowiskowym sporządzanym dla potrzeby rozpatrzenia jego wcześniejszego wniosku o umorzenie zaległości. Jego zdaniem wywiad był nieaktualny i nie uwzględniał niekorzystnych zmian w jego sytuacji życiowej.

WSA uznał skargę za niezasadną.

Sąd wyjaśnił, iż przewidziana przez ustawę z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r., poz. 163 z późn. zm.) instytucja aktualizacji wywiadu środowiskowego wskazuje, że w postępowaniach prowadzonych z urzędu, organ pomocy społecznej ma prawo wykorzystać dane uzyskane w ostatnim wywiadzie środowiskowym.

Konieczność zaktualizowania wywiadu dla potrzeb obecnego postępowania należy ocenić poprzez pryzmat wszystkich innych dokumentów, niezbędnych do ustalenia sytuacji osobistej, rodzinnej, dochodowej i majątkowej strony i jednocześnie mających znaczenie prawotwórcze dla konkretnie prowadzonego postępowania.
W sprawie podstawę faktyczną dla ustalenia wzrostu wynagrodzenia stanowiło wyłącznie zaświadczenie pracodawcy skarżącego mężczyzny o wysokości jego wynagrodzenia.

Ponadto między wywiadem środowiskowym wykorzystanym dla potrzeb tego postępowania a wydaniem decyzji w pierwszej instancji upłynęły jedynie 2 miesiące, zatem zarzut braku przeprowadzenia wywiadu środowiskowego jest – zdaniem sądu - niezasadny.

W dodatku sam skarżący nie wykazał znaczenia zarzuconej dezaktualizacji wywiadu dla rozstrzygnięcia w tej konkretnej sprawie – podkreślił sąd.

Na podstawie:
Wyrok WSA w Białymstoku z 1 grudnia 2015 r., sygn. akt II SA/Bk 451/15, nieprawomocny