Prezydent miasta orzekł o zatrzymaniu kierowcy prawa jazdy.

Powodem zatrzymania było przekroczenie przez niego dozwolonej prędkości na terenie zabudowanym. Kierowca odmówił jednak przyjęcia mandatu karnego, w związku z tym skierowano sprawę do sądu rejonowego.

Kierowca odwołał się od decyzji. Zdaniem skarżącego fakt przekroczenia dopuszczalnej prędkości ma istotne znaczenie dla sprawy, zatem organ powinien zbadać, czy rzeczywiście do niego doszło.

W ocenie WSA kwestią istotną dla wydania decyzji o zatrzymaniu prawa jazdy, było rozstrzygnięcie zarzutu skarżącego dotyczącego prawidłowego ustalenia czy przekroczył on dopuszczalną prędkość o więcej niż 50 km/h.

Poznaj Linie Orzecznicze Lex >>>

Rozstrzygnięcie tej kwestii może zaś nastąpić w toczącym się postępowaniu karnym tj. w postępowaniu w sprawach o wykroczenie, w związku z odmową przyjęcia mandatu.

W konsekwencji uznać należy, że rozpatrzenie sprawy i wydanie decyzji zależy w tym wypadku, od uprzedniego rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego.

W przypadku gdy w postępowaniu administracyjnym powstaje zagadnienie wstępne, organ administracji publicznej obowiązany jest zawiesić postępowanie – podkreślił sąd.

Na podstawie:
Wyrok WSA w Gdańsku z 15 grudnia 2016 r., sygn. akt III SA/Gd 812/16, nieprawomocny  

Więcej informacji i narzędzi znajdziesz w programie
LEX Samorząd Terytorialny
Bądź na bieżąco ze zmianami prawnymi i korzystaj z aktualnych materiałów