Andrzej B., były przewodnik wycieczek turystycznych z Warszawy zaskarżył do Samorządowego Kolegium Odwoławczego decyzję prezydenta miasta odmawiającą mu przyznania dodatku mieszkaniowego. Podstawą odmowy było nie spełnienie jednej z przesłanek ustawowych, a mianowicie – Andrzej B. nie miał tytułu prawnego do zajmowanego mieszkania przy jednoczesnym braku uprawnień do lokalu zamiennego bądź socjalnego (art. 2 ust. 5 ustawy z 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych, Dz. U. z 2001 r. Nr 71, poz. 734 z późn. zm.).

Mieszkanie komunalne, które obecnie zajmuje, należało do jego ojca, ale Andrzej B. mieszkał w nim od 1985 roku. Ojciec zmarł a administracja nie chciała wydać skarżącemu tytułu prawnego, czyli zawrzeć z nim umowy najmu. Sprawa znalazła się w sądzie cywilnym - Sądzie Okręgowym, który 19 lipca 2012 roku wydał wyrok oddalający apelację wnioskodawcy.
Powodem oddalenia skargi było stwierdzenie, że Andrzej B. jest współwłaścicielem innego mieszkania spółdzielczego wraz z małżonką.

Problem jednak w tym, że po rozwodzie żona przejęła ten lokal spółdzielczy. Z niego Andrzej B. zrezygnował, obecnie nigdzie nie pracuje, a od 2007 roku jest objęty pomocą społeczną.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w wyroku z 8 lipca br. podtrzymał decyzję wydaną przez SKO 24 stycznia 2013 roku. Brak tytułu prawnego do lokalu uniemożliwia przyznanie dodatku mieszkaniowego. Gdyby skarżący złożył wniosek o przydzielenie mu lokalu socjalnego, sprawa potoczyłaby się inaczej, jednak obecnie nie stara się on o taki lokal. WSA poradził Andrzejowi B., aby próbował podpisać z administracją osiedla umowę najmu lokalu.

Na podstawie:

Wyrok z 8 lipca 2013 r., sygn. akt II SA/ Wa 533/13