Zgodnie z art. 7a ust. 1 w zw. art. 7 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej (Dz. U. z 2006 r. Nr 16, poz. 123 ze zm.), kluby sportowe działające w formie stowarzyszenia, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej, podlegają wpisowi do ewidencji prowadzonej przez starostów właściwych ze względu na siedzibę klubów. Uznać także należy, że zmiany statutów również podlegają wpisowi w ewidencji. Sportowe kluby sportowe działają na zasadach przewidzianych w ustawie z dnia 7 kwietnia 1989 r. - Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855 ze zm.), z wyłączeniem przepisów dotyczących rejestracji. Organ nadzorczy na podstawie treści statutu takiego stowarzyszenia zezwala i kontroluje jego działalność.

W przypadku odmowy zarejestrowania zmiany statutu organ nadzorujący powinien wskazać konkretny przepis ustawy, który został naruszony postanowieniami uchwały zmieniającej statut oraz szczegółowo wyjaśnić na czym ta sprzeczność polegała.

Starosta, jako organ nadzoru nad sportowym klubem sportowym, bada jedynie zgodność statutu z przepisami ustawy o kulturze fizycznej oraz ustawy - Prawo o stowarzyszeniach. Poza tym zakresem pozostają przepisy ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 ze zm.) oraz ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. Nr z 2007 r. Nr 168, poz. 1186 ze zm.). Zgodność zapisu statutu z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie będzie badał sąd rejestrowy w przypadku złożenia przez wnioskodawcę odpowiedniego wniosku o uzyskanie statutu organizacji pożytku publicznego. Należy zaznaczyć, że o tym, czy organizacja pozarządowa uzyska status organizacji pożytku publicznego, decyduje właściwy sąd rejestrowy (art. 22 ustawy z 2003 r. działalności pożytku publicznego i o wolontariacie). Starosta nie może zatem wchodzić w kompetencję sądu rejestrowego, badając statut pod kątem spełnienia warunku uzyskania statusu organizacji pożytku publicznego.

Jeżeli klub sportowy działający w formie stowarzyszenia dokonuje zmiany statutu w celu uzyskania statusu organizacji pożytku publicznego to organ nadzoru kontroluje zapisy statutu w zakresie przepisów ustawy o kulturze fizycznej oraz ustawy - Prawo o stowarzyszeniach. To czy stowarzyszenie nabędzie status organizacji pożytku publicznego, stanowi odrębne zagadnienie, pozostające poza zakresem kompetencji organu nadzoru. Jeżeli sąd rejestrowy odmówi nadania statusu organizacji pożytku publicznego, to stowarzyszenie będzie zobligowane do dokonania odpowiednich zmian w swoim statucie, o ile w dalszym ciągu będzie zainteresowane nabyciem tego statusu.