Celem projektu ustawy jest dalsza poprawa dostępu zwłaszcza mikro i małych przedsiębiorstw do zewnętrznych źródeł finansowania za pośrednictwem rozpoznawalnego wśród przedsiębiorców systemu funduszy pożyczkowych i poręczeniowych.

Samorządy, dzięki projektowanej nowelizacji, mają otrzymać kolejne narzędzie realizacji polityki rozwoju województw i powiatów, poprzez tworzenie warunków rozwoju gospodarczego, w tym kreowanie rynku pracy.

Upoważnienie samorządów do tworzenia i uczestniczenia w spółkach, stowarzyszeniach i spółdzielniach, których działalność polega na udzielaniu pożyczek, gwarancji lub poręczeń spowoduje wzmocnienie wyspecjalizowanych instytucji otoczenia biznesu, które ułatwiają przedsiębiorcom dostęp do finansowania dłużnego na finansowanie działalności gospodarczej, a w konsekwencji utrzymanie i wzrost zatrudnienia w sektorze przedsiębiorstw.

Zdaniem projektodawców, projektowania zmiana będzie mieć pozytywny wpływ na sytuację i rozwój szczególnie regionów słabiej rozwiniętych, w których dotychczas nie powołano instytucji otoczenia biznesu wyspecjalizowanych w udzielaniu pożyczek, gwarancji lub poręczeń na rzecz mikro, małych i średnich przedsiębiorców.

Źródło: www.mg.gov.pl, stan z dnia 18 sierpnia 2010 r.