Rada Miejska w Łaszczowie podjęła uchwałę w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Łaszczów w części terenu osiedla zabudowy mieszkaniowej w Łaszczowie. W regulacjach dotyczących ograniczenia w użytkowaniu terenów, w tym zakazu zabudowy wprowadziła „zakaz wznoszenia ogrodzeń pełnych i ażurowych z elementów prefabrykowanych”.

Wojewoda lubelski unieważnił ten zapis z powodu istotnego naruszenia zasad sporządzania planu miejscowego a także naruszenia przepisów art. 37a – 37e ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Organ nadzoru przypomniał, że od 11 września 2015 r. obowiązuje ustawa z dnia 24 kwietnia 2015 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu, tzw. ustawa krajobrazowa. Przepisami art. 7 pkt 3 lit. b ustawy krajobrazowej uchylono w art. 15 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ust. 3 pkt 9, który dopuszczał określenie w planie miejscowym, w zależności od potrzeb, zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane.

Gmina procedurę planistyczną rozpoczęła 9 czerwca 2017 roku, czyli po wejściu w życie ustawy krajobrazowej, wobec czego uchwalając miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przyjęty zakwestionowaną uchwałą, zobowiązana była stosować przepisy ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym zmienione przepisami ustawy krajobrazowej.

Wojewoda podkreślił, że znowelizowane przepisy ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym nie przewidują już możliwości regulowania w planie zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych raz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane, jak również wprowadzenia zakazu lokalizacji ogrodzeń.

Ustawa krajobrazowa wprowadziła do ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym przepisy art. 37a i następne, które dają radzie gminy instrument w postaci tzw. „uchwały reklamowej”, stanowiącej akt prawa miejscowego. To właśnie uchwałą reklamową organ gminy może określić na terenie gminy zasady i warunki sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabaryty, standardy jakościowe oraz rodzaje materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane. Może też ustalić zakaz sytuowania ogrodzeń oraz tablic reklamowych i urządzeń reklamowych, z wyłączeniem szyldów.

Zatem zasady i warunki sytuowania obiektów małej architektury, tablic i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń mogą zostać ustanowione wyłącznie w oparciu o procedurę regulowaną w art. 37a-37e ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Rozstrzygnięcie nadzorcze