Rada Miejska Grudziądza przyjęła do realizacji program polityki zdrowotnej „Leczenie niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego – in vitro dla mieszkańców Grudziądza w latach 2018-2019”. Projekt uchwały był inicjatywą grupy mieszkańców miasta. Samorząd nie uczestniczył w opracowaniu programu, a prezydent Grudziądza przesłał jedynie otrzymany program do Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji celem zaopiniowania, zgodnie z art. 48a ust. 4 ustawy dnia z 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Wojewoda kujawsko-pomorski unieważnił uchwałę, wskazując, że przyjęto ją z naruszeniem przepisów ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (art. 5 pkt 29a, art. 7 ust. 1 pkt 1, art. 48 ust. 1 oraz art. 48a ust. 1). Z przepisów tych wynika, że opracowanie, wdrożenie, realizacja, finansowanie oraz ocena efektów programu polityki zdrowotnej należy do zadań własnych gminy. Działania te realizowane są na podstawie rozpoznanych potrzeb zdrowotnych i stanu zdrowia mieszkańców gminy oraz powinny być podejmowane wyłącznie przez organy gminy.

Czytaj więcej Wojewoda: Miejski program leczenie metodą in vitro w Grudziądzu nieważny
 

Model wyceny świadczeń zdrowotnych dla lecznictwa, Magdalena Kludacz-Alessandri

Model wyceny świadczeń zdrowotnych dla lecznictwa szpitalnego