Program "Maluch+" wspiera opiekę nad dziećmi w wieku do lat, w jego ramach beneficjenci mogą otrzymać dofinansowanie do tworzenia i funkcjonowania miejsc opieki. Celem programu  jest zwiększenie dostępności terytorialnej i finansowej miejsc opieki w żłobkach, klubach dziecięcych i u dziennych opiekunów dla wszystkich dzieci, w tym dzieci niepełnosprawnych oraz wymagających szczególnej opieki.

Kto i do kiedy może wnioskować w ramach "Maluch+"?

Na edycję 2019 przeznaczono 450 mln zł. O dofinansowanie, w formie dotacji celowej z budżetu państwa oraz o środki Funduszu Pracy, mogą ubiegać się jednostki samorządu terytorialnego, osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej (w tym uczelnie i współpracujące z nimi podmioty) zgodnie z ustawą o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3.

Wnioski o dofinansowanie zadań realizowanych w 2019 r. należy składać w terminie 28 grudnia 2018 r.

 

Gdzie składać wnioski?

Oferty można składać w formie pisemnej do właściwego ze względu na położenie gminy urzędu wojewódzkiego lub w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy ePUAP urzędu.

Podmioty, które otrzymają dofinansowanie do tworzenia miejsc opieki dla dzieci do lat 3 z edycji 2019 (moduł 1 i 3), są zobowiązane do utrzymania miejsc przez okres 5 lat, tj. do 31 grudnia 2024 r.

Cztery moduły programu

Program „MALUCH+” 2019 składa się z 4 modułów, w ramach których dofinansowywane są działania. Dwa z nich są przeznaczone dla samorządów – 1a i 1b, dwa dla innych podmiotów.

Więcej informacji