Rada gminy podjęła uchwałę w sprawie udzielenia absolutorium wójtowi gminy. Z treści protokołu z posiedzenia wynikało, że w trakcie sesji absolutoryjnej rada gminy nie dopełniła obowiązku wynikającego z art. art. 28a ust. 1 w zw. z art. 18a ust. 1 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn.: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.).

Kolegium RIO, oceniając legalność podjętej uchwały, przypomniało, iż zgodnie z treścią art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn.: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) do wyłącznej właściwości rady gminy należy uchwalanie budżetu gminy, rozpatrywanie sprawozdania z wykonania budżetu oraz podejmowanie uchwały w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium z tego tytułu. Kolegium przypomniało, iż komisja rewizyjna opiniuje wykonanie budżetu gminy i występuje z wnioskiem do rady gminy w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium wójtowi. Wniosek w sprawie absolutorium podlega zaopiniowaniu przez RIO. Rada gminy przed podjęciem uchwały absolutoryjnej powinna zapoznać się zarówno z opinią komisji rewizyjnej o wykonaniu budżetu, jak i z opinią RIO o wniosku komisji rewizyjnej w sprawie absolutorium. Ponadto zgodnie z art. 271 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) nie później niż do 30 czerwca roku następującego po roku budżetowym organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego podejmuje uchwałę w sprawie absolutorium dla zarządu, po zapoznaniu się m.in. ze sprawozdaniem z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego oraz z opinią RIO o tym sprawozdaniu, a także stanowiskiem komisji rewizyjnej.

W orzecznictwie sądowym podnosi się, że opinia RIO jest obiektywnym stanowiskiem organu wyspecjalizowanego. Z tego też względu organy gminy, jak rada gminy czy jej organ wewnętrzny - komisja rewizyjna, powinny brać pod uwagę opinię składu orzekającego RIO w kwestii wykonania budżetu oraz opinię w sprawie wniosku komisji rewizyjnej o udzielenie absolutorium. Nie oznacza to, że organy te muszą w pełni podzielać wnioski zawarte w opiniach RIO, powinny jednak ustosunkować się do tych wniosków - nie mogą one przejść nad nimi do porządku dziennego. Kolegium RIO podkreśliło, że podstawę rozstrzygnięcia kwestii absolutorium powinna stanowić kompleksowa ocena wykonania budżetu, z uwzględnieniem opinii stanowiących jeden z elementów procedury absolutoryjnej. Kolegium zwróciło również uwagę, że badaniu nadzorczemu uchwał przez Kolegium RIO w przedmiocie udzielenia bądź nieudzielenia absolutorium podlega nie tylko tryb ich podejmowania, ale również przesłanki materialne ich podjęcia.

Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 24 sierpnia 2011 r. 28/122/11