Pytanie pochodzi z programu Prawo Ochrony Środowiska.

Właściciel stawu posiada pozwolenie wodnoprawne na pobór wody z potoku. Nie posiada natomiast pozwolenia na piętrzenie wody w potoku. Ze względu na niskie stany wody w potoku właściciel stawu nagromadził w jego korycie materiał skalny powodujący podpiętrzenie wody. Stan taki powoduje skargi właścicieli nieruchomości w zasięgu "cofki" ze względu na niszczenie skarpy cieku.

Jaki organ i w jakim trybie powinien prowadzić postępowanie wobec właściciela stawu?


Odpowiedź:

Właściciel stawu poprzez nagromadzenie przedmiotowego materiału skalnego wykonał budowlę, która spiętrzyła wody, co należy traktować jak urządzenie wodne, bowiem w myśl przepisu art. 9 ust. 1 pkt 19 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r., poz. 145, z późn. zm.) – dalej pr. wod., urządzeniem wodnym jest każde urządzenie służące kształtowaniu zasobów wodnych oraz korzystaniu z nich.


Z uwagi na wykonanie urządzenia wodnego bez wymaganego pozwolenia wodnoprawnego, właściciel tego urządzenia może złożyć wniosek o jego legalizację stosownie do przepisu art. 64a ust. 1 pr. wod. Jeżeli jednak nie złoży wniosku lub nie uzyska decyzji legalizacyjnej, organ właściwy do wydania pozwolenia wodnoprawnego (starosta) na podstawie przepisu art. 64a ust. 5 pr. wod. nałoży na właściciela tego urządzenia obowiązek jego likwidacji, ustalając warunki i termin wykonania tego obowiązku.


Niezależnie od powyższego, zarówno wykonanie urządzenia wodnego, jak i piętrzenie wody bez pozwolenia wodnoprawnego jest wykroczeniem, o którym mowa w art. 192 ust. 1 pr. wod., i może być zgłoszone organom ścigania celem ukarania sprawcy.

Pytanie pochodzi z programu Prawo Ochrony Środowiska.