Starosta innego powiatu, wyznaczony na podstawie art. 25 Kodeksu postępowania administracyjnego , wydał decyzję innemu Staroście orzekającą w jego sprawie (z jego wniosku). Na dzień dzisiejszy Starosta, wobec którego orzekano (który nie jest już Starostą), wystąpił do nowego, właściwego miejscowo Starosty o dokonanie zmiany decyzji wydanej przez ww. wyznaczonego Starostę.


Wobec powyższego istnieje pytanie, który Starosta powinien dokonać zmiany, ewentualne odmówić zmiany tej decyzji? Czy ten, który ja wydał ( art. 155 Kodeksu postępowania administracyjnego ), czy ten obecnie właściwy w sprawie - nowy Starosta?


Uzasadnienie


Z art. 155 Kodeksu postępowania administracyjnego jasno wynika, że decyzja ostateczna, na mocy której strona nabyła prawo, może być w każdym czasie za zgodą strony uchylona lub zmieniona przez organ administracji publicznej, który ją wydał, lub przez organ wyższego stopnia, jeżeli przepisy szczególne nie sprzeciwiają się uchyleniu lub zmianie takiej decyzji i przemawia za tym interes społeczny lub słuszny interes strony. Oznacza to, że adresatem wniosku o zmianę decyzji jest starosta, który decyzję wydał. Nie ma znaczenia, że osoba, która była zmuszona wyłączyć się z procedury wydawania decyzji (gdyż wydawałaby ją sama sobie) nie jest już starostą.

Przydatne materiały:
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.)