Czy czyszczenie koryt rzek i potoków z odpadów komunalnych powinno leżeć w gestii gminy? Rzeki i potoki na terenie gminy są w zarządzie regionalnego zarządu gospodarki wodnej. Czy czyszczenie ich koryt z odpadów komunalnych (pochodzących od mieszkańców gminy) powinno być zadaniem RZGW czy gminy? Sporną kwestią jest ponoszenie kosztów za wykonanie ww. prac.


Odpowiedź:

Czyszczenia koryt rzek i potoków z odpadów komunalnych powinien dokonywać właściciel wody na własny koszt w tym przypadku regionalny zarząd gospodarki wodnej. Wynika to wprost z obowiązków nałożonych przepisami ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 145, z późn. zm.) – dalej pr. wod. Właściciel wody ma bezwzględny obowiązek ochrony przed powodzią w tym m.in. usuwania zatamowań spowodowanych porzuceniem odpadów np. sprzętu AGD.


Uzasadnienie:

Zgodnie z art. 21 ust. 1 i 1a pr. wod., utrzymywanie wód stanowi obowiązek ich właściciela i obejmuje działania wynikające z planu utrzymania wód i niewynikające z planu utrzymania wód, jeżeli zachodzi pilna i uzasadniona konieczność realizacji tych działań z uwagi na zapewnienie ochrony przed powodzią lub w związku z koniecznością usunięcia skutków powodzi. Zgodnie zaś z art. 22 ust. 1a pr. wod., utrzymywanie wód ma na celu zapewnienie m.in. ochrony przed powodzią oraz spływu lodu oraz przeciwdziałania powstawaniu niekorzystnych zjawisk lodowych.

Ustawodawca w art. 22 ust. 1b pr. wod. sprecyzował również, w jaki sposób ma być realizowany powyższy obowiązek utrzymywania wód, wskazując m.in. w pkt 4 tego przepisu, że ma to realizowane poprzez usuwanie z śródlądowych wód powierzchniowych przeszkód naturalnych oraz wynikających z działalności człowieka.

Pytanie pochodzi z programu Prawo Ochrony Środowiska.