Z dniem 17 kwietnia 2010 r. wchodzi w życie rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 kwietnia 2010 r. w sprawie przyjmowania osób niebędących obywatelami polskimi do publicznych przedszkoli, szkół, zakładów kształcenia nauczycieli i placówek oraz organizacji dodatkowej nauki języka polskiego, dodatkowych zajęć wyrównawczych oraz nauki języka i kultury kraju pochodzenia (Dz. U. Nr 57, poz. 361).

Rozporządzenie realizuje zmiany wynikające z ustawy z dnia 19 marca 2009 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 56, poz. 458), które weszły w życie z dniem 1 stycznia 2010 r.

Ustawa z dnia 19 marca 2009 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw m.in. wprowadziła dla cudzoziemców oraz obywateli polskich słabo znających język polski ułatwienia w zakresie podejmowania nauki w polskim systemie edukacji poprzez:

 1. objęcie uprawnieniem do korzystania z dodatkowej, bezpłatnej nauki języka polskiego, obok cudzoziemców, również obywateli polskich, podlegających obowiązkowi szkolnemu lub obowiązkowi nauki, którzy nie znają języka polskiego albo znają go na poziomie niewystarczającym do korzystania z nauki;
 2. umożliwienie cudzoziemcom i obywatelom polskim, którzy nie znają języka polskiego albo znają go na poziomie niewystarczającym do korzystania z nauki, korzystania z dodatkowych zajęć wyrównawczych w zakresie przedmiotów nauczania.

Rozporządzenie określa w efekcie m.in. warunki i tryb przyjmowania osób niebędących obywatelami polskimi do publicznych przedszkoli, szkół, w tym szkół artystycznych, zakładów kształcenia nauczycieli i placówek oraz sposób organizacji dodatkowej nauki języka polskiego, dodatkowych zajęć wyrównawczych w zakresie przedmiotów nauczania oraz nauki języka i kultury kraju pochodzenia, o których mowa w art. 94a ust. 4 i 4b-5 ustawy o systemie oświaty .

Na warunkach dotyczących obywateli polskich korzystają z nauki w publicznych szkołach policealnych, publicznych szkołach artystycznych, publicznych zakładach kształcenia nauczycieli i publicznych placówkach:

 1. obywatele państw członkowskich Unii Europejskiej, państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej, a także członkowie ich rodzin posiadający prawo pobytu lub prawo stałego pobytu;
 2. osoby pochodzenia polskiego w rozumieniu przepisów o repatriacji;
 3. osoby, którym udzielono zezwolenia na osiedlenie się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 4. osoby posiadające ważną Kartę Polaka;
 5. osoby, dla których uprawnienie takie wynika z umów międzynarodowych;
 6. osoby, którym nadano status uchodźcy oraz członkowie ich rodzin;
 7. osoby posiadające zgodę na pobyt tolerowany;
 8. osoby, którym udzielono ochrony uzupełniającej oraz członkowie ich rodzin;
 9. osoby korzystające z ochrony czasowej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 10. osoby, którym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej udzielono zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich;
 11. osoby, którym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej udzielono zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony w związku z okolicznością, o której mowa w art. 53 ust. 1 pkt 7, 13 i 14 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2006 r. Nr 234, poz. 1694, z późn. zm.);
 12. członkowie rodzin osób ubiegających się o nadanie statusu uchodźcy.Przydatne materiały:
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.)