Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji przygotowało projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie z dnia 17 listopada 2003 r. w sprawie wykroczeń, za które strażnicy straży gminnych są uprawnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego (Dz. U. Nr 208, poz. 2026, z późn. zm.) .

Potrzeba zmiany podyktowana jest także zasadą ekonomii postępowania w sprawach o wykroczenia, w których wystarczającą reakcją może być nałożenie grzywny w drodze mandatu karnego.

Projektowana zmiana ma na celu odformalizowanie czynności wyjaśniających w sprawach o wykroczenia, a w konsekwencji zmniejszenie liczby spraw kierowanych do sądów. Istotnym jest, że umożliwienie strażnikom gminnym (miejskim) prowadzenia postępowania mandatowego w reakcji na niektóre wykroczenia zakłócające porządek publiczny, stanowi gwarancję szybkiego i skutecznego działania organów odpowiedzialnych za utrzymanie porządku publicznego.

W rezultacie strażnicy gminni (miejscy) mają być uprawnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego również za wykroczenia polegające m.in. na:
1. demonstracyjnym okazywaniu w miejscach publicznych lekceważenia Narodowi Polskiemu, Rzeczypospolitej Polskiej lub jej konstytucyjnym organom;
2. przeszkadzaniu lub usiłowaniu przeszkodzenia w zorganizowaniu lub przebiegu niezakazanego zgromadzenia;
3. zwołaniu zgromadzenia bez wymaganego zawiadomienia albo przewodniczeniu takiemu zgromadzeniu lub zgromadzeniu zakazanego;
4. przewodniczeniu zgromadzeniu po rozwiązaniu go przez przewodniczącego lub przedstawiciela organu gminy;
5 bezprawnym zajmowaniu lub wzbranianiu się opuszczenia miejsca, którym inna osoba lub organizacja prawnie rozporządza jako zwołujący lub przewodniczący zgromadzenia;
6. organizowaniu lub przeprowadzaniu publicznych zbiórek ofiar bez wymaganego zezwolenia lub wbrew jego warunkom;
7. nieudzielaniu informacji co do m.in. tożsamości, obywatelstwa, zawodu, miejsca zamieszkania czy zatrudnienia, jak również odmawianiu okazania dokumentów, na podstawie których można ustalić tożsamość legitymowanej osoby;
8. wprowadzaniu w błąd instytucji użyteczności publicznej albo innych organów ochrony bezpieczeństwa, porządku publicznego lub zdrowia poprzez wywoływanie niepotrzebnych czynności fałszywym alarmem, informacją lub innym sposobem;
9. wywołaniu konkretnego stanu niebezpieczeństwa powodziowego;
10 utrudnianiu prowadzenia działań ratowniczych, a w szczególności utrudnianiu dojazdu do obiektów zagrożonych jednostkom ochrony przeciwpożarowej prowadzącym działania ratownicze;
11. przekroczeniu przez kierującego pojazdem dopuszczalnej prędkości;
12. niewskazaniu osoby, której powierzyło się pojazd do kierowania lub używania w oznaczonym czasie;
13. naruszaniu dobra małoletnich do lat 7 albo innych osób niezdolnych rozpoznać lub obronić się przed niebezpieczeństwem poprzez dopuszczenie tych osób do przebywania w okolicznościach niebezpiecznych dla zdrowia człowieka;
14. zanieczyszczaniu wody służącej do picia lub pojenia zwierząt, znajdującej się poza urządzeniami przeznaczonymi do zaopatrywania ludności w wodę;
15. podejmowaniu zadań przewodnika turystycznego lub pilota wycieczek i wprowadzeniu w błąd co do posiadanych uprawnień w tym zakresie;
16. wyrzucania odpadów komunalnych na nienależący do wyrzucającego grunt polny;
17. prowadzeniu bez zezwolenia działalności odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części;
18. niezapewnianiu przez właścicieli nieruchomości utrzymania czystości i porządku przez wyposażenie nieruchomości w urządzenia służące do zbierania odpadów komunalnych oraz utrzymywanie tych urządzeń w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym;
19. niezapewnianiu przez właścicieli nieruchomości utrzymania czystości i porządku przez przyłączenie nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej lub, w przypadku gdy budowa sieci kanalizacyjnej jest technicznie lub ekonomicznie nieuzasadniona, wyposażenie nieruchomości w zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych lub w przydomową oczyszczalnię ścieków bytowych, spełniające wymagania określone w przepisach odrębnych; przyłączenie nieruchomości do sieci kanalizacyjnej nie jest obowiązkowe, jeżeli nieruchomość jest wyposażona w przydomową oczyszczalnię ścieków spełniającą wymagania określone w przepisach odrębnych;
20. niezapewnianiu przez właścicieli nieruchomości utrzymania czystości i porządku przez zbieranie powstałych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych zgodnie z wymaganiami określonymi w regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy;
21. niezapewnianiu przez właścicieli nieruchomości utrzymania czystości i porządku przez gromadzenie nieczystości ciekłych w zbiornikach bezodpływowych;
22. niezapewnianiu przez właścicieli nieruchomości utrzymania czystości i porządku przez pozbywanie się zebranych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych oraz nieczystości ciekłych w sposób zgodny z przepisami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach i przepisami odrębnymi;
23. niezapewnianiu przez właścicieli nieruchomości utrzymania czystości i porządku przez uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości, przy czym za taki chodnik uznaje się wydzieloną część drogi publicznej służącą dla ruchu pieszego położoną bezpośrednio przy granicy nieruchomości; właściciel nieruchomości nie jest obowiązany do uprzątnięcia chodnika, na którym jest dopuszczony płatny postój lub parkowanie pojazdów samochodowych;
24. używaniu instalacji lub urządzeń nagłaśniających na publicznie dostępnych terenach miast, terenach zabudowanych oraz na terenach przeznaczonych na cele rekreacyjno – wypoczynkowe w zakresie wykraczającym poza ustanowione przez rady gminy ograniczenia dotyczące czasu funkcjonowania instalacji lub korzystania z urządzeń, z których emitowany hałas może negatywnie oddziaływać na środowisko;
25. naruszeniu obowiązku posiadania w pojeździe dokumentów wymaganych w publicznym transporcie drogowym, w zakresie określonym w art. 45 ust. 1 ustawy o publicznym transporcie zbiorowym;
26. naklejaniu i umieszczaniu plakatów i haseł wyborczych w miejscach niedozwolonych; 27. umieszczaniu zużytych baterii i zużytych akumulatorów razem z innymi odpadami w tym samym pojemniku.

Projekt rozporządzenia został skierowany do Rządowego Centrum Legislacji z wnioskiem o zwolnienie z obowiązku rozpatrzenia przez Komisję Prawniczą.

Na podstawie: www.mswia.gov.pl, stan z dnia 10 lutego 2011 r.

Przydatne materiały:
Rozporządzenie z dnia 17 listopada 2003 r. w sprawie wykroczeń, za które strażnicy straży gminnych są uprawnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego (Dz. U. Nr 208, poz. 2026, z późn. zm.)