Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie stwierdziło nieważność uchwały Nr XXXVI/216/2010 Rady Miejskiej w Pasymiu z dnia 25 maja 2010 r. w sprawie wystawienia weksla „in blanco”. Zdaniem organu nadzoru, przedmiotowa uchwała została podjęta bez podstawy prawnej, gdyż organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego nie ma kompetencji w tym zakresie.

Przyjęcie takiego stanowiska izba uzasadniła treścią przepisów ustawy o samorządzie gminnym oraz ustawy o finansach publicznych . Zgodnie z art. 60 ust. 2 pkt 1 tej pierwszej, to do wójta (burmistrza, prezydenta miasta) należy wyłączne prawo do m.in. zaciągania zobowiązań, pod warunkiem, że mają pokrycie w ustalonych w uchwale budżetowej kwotach wydatków oraz jednocześnie organ wykonawczy działa w ramach upoważnień udzielonych przez radę gminy.

Przepis art. 261 ustawy o finansach publicznych stanowi, iż zaciąganie zobowiązań pieniężnych (w granicach do wysokości kwot wydatków określonych w zatwierdzonym planie finansowym jednostki) należy do uprawnień kierownika samorządowej jednostki budżetowej. Z kolei z art. 262 ust. 1 ustawy o finansach publicznych wynika, iż w gminie czynności prawnych polegających na zaciąganiu kredytów i pożyczek dokonuje wójt (burmistrz, prezydent miasta).

Kolegium RIO zauważyło, że wystawienie weksla jest formą zabezpieczenia prawidłowej realizacji konkretnego zadania, a zatem prowadzi do zaciągnięcia zobowiązania. Wynika z tego, że jest to czynność z zakresu wykonywania budżetu. W konsekwencji jest to czynność, do której przepisy prawa upoważniają jedynie organ wykonawczy gminy (wójta, burmistrza, prezydenta miasta), a nie radę gminy (miasta). Podjęcie uchwały w sprawie, w której żaden przepis nie upoważnia rady do działania, jest niezgodne z zasadą legalizmu. Z tego powodu kolegium RIO stwierdziło nieważność przedmiotowej uchwały w całości. 
Przydatne materiały:
Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240)
Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.)
Uchwała Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie Nr 0102-118/10 z dnia 23 czerwca 2010 r.


Pobierz uchwałę:
Uchwała Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie Nr 0102-118/10 z dnia 23 czerwca 2010 r.doc
Uchwała Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie Nr 0102-118/10 z dnia 23 czerwca 2010 r.pdf