Gmina w związku z realizacją inwestycji celu publicznego dokonała nasadzeń zastępczych, a następnie wystąpiła do starosty z wnioskiem o wycinkę drzew.


Czy starosta, wydając decyzję zezwalającą na usunięcie drzew i jednocześnie nakazując wykonanie nasadzeń kompensacyjnych, może uznać wcześniejsze wykonanie nasadzeń przez gminę jako wykonanie warunków decyzji?


Odpowiedź:

W mojej ocenie, posadzenie sadzonek przed złożeniem wniosku o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów nie można potraktować jako wykonania decyzji uwarunkowanej dokonaniem nasadzeń drzew w miejsce usuniętych, w szczególności dlatego, że nasadzeń dokonano bez związku z decyzją, także wtedy gdyby liczba posadzonych drzew odpowiadała liczbie sadzonek wskazanych w decyzji.


Uzasadnienie:

Dokonanie nasadzeń drzew przez gminę przed złożeniem wniosku o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów nie ma wpływu na treść decyzji organu uprawnionego do wydania zezwolenia (lub jego odmowy) na wycinkę. Może on, wniosek oddalić, może naliczyć opłatę i pobrać ją, może wniosek zrealizować częściowo (tzn. wydać zezwolenie na usunięcie tylko części drzew spośród wskazanych we wniosku), może wreszcie wydać decyzję uwarunkowaną, o której mowa w art. 83 ust. 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220, z późn. zm.).