"Fakt, że wartość rynku zamówień publicznych udzielanych na podstawie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych w 2016 r. wyniosła 107 mld zł, co stanowiło około 6 proc. PKB w roku 2016 r., oznacza, że administracja publiczna dysponuje znacznym potencjałem nabywczym na rynku dóbr, usług i robót budowlanych" - powiedziała Kempa podczas konferencji "Aspekty społeczne w zamówieniach publicznych udzielanych przez administrację rządową".

Kempa podkreśliła istotną rolę partnerów społecznych działających na rzecz realizacji zasady partycypacji i solidarności społecznej w zatrudnieniu. "Państwa zaangażowanie na rzecz realizacji prawa do godnej pracy, integracji społecznej w zwiększaniu zatrudnienia osób z grup zagrożonych wykluczeniem społecznym, stanowi istotny element wsparcia tego obszaru w całym kraju" - powiedziała do uczestników konferencji.

Jak podkreśliła, administracja może skutecznie rozwijać społeczne, odpowiedzialne zarządzanie, m.in. propagując wśród wykonawców zasady zatrudniania na podstawie umów o prace.

Przypomniała, że na początku roku 2017 Rada Ministrów przyjęła nowe "Zalecenia w sprawie uwzględniania przez administrację rządową aspektów społecznych w zamówieniach publicznych". Dokument nakłada na wszystkich kierowników jednostek administracji rządowej obowiązek uwzględniania aspektów społecznych, w tym w szczególności klauzul społecznych, w możliwie jak najszerszym zakresie oraz w jak największej liczbie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego.

"Pokazują one, jak dużą wagę rząd przywiązuje nie tylko do wspierania wszystkich działań służących zapewnieniu godnej pracy, ale także do włączania wszystkich obywateli do wspólnego wysiłku na rzecz społecznie dopowiedzianego rozwoju" - mówiła.

Jak tłumaczyła, zalecenia te służą skoordynowaniu działań administracji rządowej. "Obowiązki wynikające z zaleceń dotyczą w pierwszej kolejności wszystkich kierowników wszystkich urzędów administracji rządowej. Są oni odpowiedzialni przede wszystkim za upowszechnianie wśród podległych mu pracowników nowego podejścia do zamówień publicznych, a następnie wyegzekwowanie stosowania nowych zasad przez służby, które przygotowują i przeprowadzają postępowania o udzielenie zamówień publicznych, a następnie nadzorują realizację zamówień przez wybranych wykonawców" - powiedziała szefowa KPRM. Dodała, że wykonywanie tych zaleceń jest monitorowane przez Urząd Zamówień Publicznych (UZP).

Prezes UZP Małgorzata Stręciwilk powiedziała, że ubiegłoroczna nowelizacja Prawa zamówień publicznych umożliwia realizację polityki społecznej właśnie poprzez zamówienia publiczne. Jak mówiła, już jest zauważalny wzrost stosowania klauzul społecznych prze administrację rządową.

W sierpniu tego roku Rada Ministrów w trybie obiegowym przyjęła sprawozdanie prezesa Urzędu Zamówień Publicznych o funkcjonowaniu systemu zamówień publicznych w 2016 r. Sprawozdanie o funkcjonowaniu systemu zamówień publicznych obejmuje okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 r. i zostało opracowane na podstawie informacji zawartych w różnych dokumentach będących w dyspozycji Urzędu Zamówień Publicznych. Ze sprawozdania wynika, że w 2016 r. udzielono 129 776 zamówień (w roku 2015 – 142 262). Ich wartość w 2016 r. wyniosła 107,4 mld zł (w roku 2015 – 116,3 mld zł), co stanowi ok. 5,80 proc. produktu krajowego brutto w roku 2016 (1 851,2 mld zł).

Według UZP ubiegły rok był szczególny dla funkcjonowania systemu zamówień publicznych, bowiem 28 lipca 2016 r. weszły w życie przepisy znowelizowanej ustawy Prawo zamówień publicznych, przenoszące do polskiego porządku prawnego regulacje nowych dyrektyw unijnych dotyczących tego obszaru.

Nowelizacja zmieniła niektóre przepisy, w konsekwencji procedury przygotowania i prowadzenia postępowania o zamówienie w pierwszej i drugiej połowie roku toczyły się w oparciu o nieco inne przepisy.(PAP)

autor: Aneta Oksiuta

Dowiedz się więcej z książki
Prawo zamówień publicznych. Komentarz
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł