Pytanie pochodzi z  programu Serwis Budowlany .


Do starosty wpłynął wniosek gminy o wydanie pozwolenia na budowę sieci wodociągowej. Pod wnioskiem i oświadczeniem o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane podpisał się sekretarz gminy. Na nowym wzorze wniosku jest przewidziane miejsce dla pełnomocnika, które nie zostało wypełnione.


W oświadczeniu o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane nie zostało wypełnione pole przewidziane dla pełnomocnika osoby prawnej, jak również nie załączono pełnomocnictwa do wniosku i oświadczenia. Załączono upoważnienie podpisane przez burmistrza m.in. do składania oświadczeń woli w zakresie zarządu mieniem. Upoważnienie wydano na podstawie ustawy o samorządzie gminnym, ordynacji podatkowej, o finansach publicznych i regulaminu organizacyjnego.
 

Czy słusznie wezwano gminę do uzupełnienia dokumentów o brakujące dane i dokumenty pełnomocnictwa, skoro z ustawy o samorządzie gminnym wynika, że oraniem wykonawczym gminy jest burmistrz (przedstawiciel ustawowy)?

Czy zachodzi podobieństwo w procedurze administracyjnej sytuacji, o której stanowi postanowienie Sądu Najwyższego w sprawie przed sądem cywilnym - III CZP 19/09?

Odpowiedź

W świetle przepisów prawa gmina jako osoba prawna może występować jako strona w postępowaniu administracyjnym. W stosunkach zewnętrznych gmina reprezentowana jest przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta). Wszelkie pisma w postępowaniu administracyjnym powinny zostać kierowane do gminy reprezentowanej przez jeden z ww. podmiotów.

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 31 w zw. z art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 594) – dalej u.s.g. wójt jako organ wykonawczy kieruje bieżącymi sprawami gminy oraz reprezentuje ją na zewnątrz. Wójt może powierzyć prowadzenie określonych spraw gminy w swoim imieniu zastępcy wójta lub sekretarzowi gminy – zob. art. 33 ust. 4 u.s.g.

Ponadto jak wynika z art. 26 ust. 3 u.s.g. burmistrz jest organem wykonawczym w gminie, w której siedziba władz znajduje się w mieście położonym na terytorium tej gminy. Z powyższych przepisów wynika jednoznacznie, że gmina reprezentowana jest na zewnątrz przez wójta (burmistrza). Wójt (burmistrz) może występować na zewnątrz osobiście bądź też być zastępowany przez pełnomocnika np. radcę prawnego, adwokata czy też właściwie umocowanego sekretarza gminy. NSA w postanowieniu z dnia 9 lipca 2009 r., II FSK 1468/08, LEX 570467, powołując się na wyrok NSA z dnia 21 sierpnia 1998 r., IV SA 1676/96 podkreślił, że przepisy ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 594) przewidziały, dla wójtów i burmistrzów (prezydentów miast) podwójną rolę - z jednej strony są to organy administracji wydające rozstrzygnięcia w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej a z drugiej, jako członkowie zarządu gminy, reprezentują ją na zewnątrz. W postępowaniu administracyjnym, podobnie jak postępowaniu sądowym, burmistrz jako organ wykonawczy gminy i uprawniony ustawowo do jej reprezentacji na zewnątrz, jeśli nie zamierza występować osobiście w postępowaniu, powinien udzielić stosownego umocowania pełnomocnikowi, który będzie go zastępował. W ramach uprawnienia do reprezentowania gminy, przewidzianego w art. 31 u.s.g., burmistrz może ustanowić pełnomocnika.

Zatem, jeśli w stanie faktycznym zaistniała taka okoliczność (ustanowiono pełnomocnika) wówczas niezbędnym jest wypełnienie pola przewidzianego we wzorze wniosku o pozwolenie na budowę dla pełnomocnika oraz pola zamieszczonego we wzorze oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.

Pytanie pochodzi z  programu Serwis Budowlany .