W sprawie pojawił się spór czy zakład budżetowy pobierając opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi występuje w roli organu władzy publicznej, czy też działa jako podmiot stosunku cywilnoprawnego.

W ocenie zakładu budżetowego, który wystąpił o interpretację podatkową, działa on w imieniu i na rzecz gminy, zatem wykonuje czynności należące do sfery publicznoprawnej niepodlegające opodatkowaniu.

Natomiast Minister Finansów uznał, iż zakład działa jako podmiot stosunku cywilnoprawnego, gdyż opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi jest należnością bezpośrednio związaną z odpłatnym świadczeniem usług najmu i w związku z tym podlega opodatkowaniu podatkiem VAT, na zasadach właściwych dla wiążącego strony stosunku cywilnoprawnego.

WSA nie zgodził się ze stanowiskiem Ministra Finansów.

Zdaniem sądu stosunek prawny łączący zakład oraz najemców gminnych nieruchomości nie przesądza o możliwości zastosowania opodatkowania.

Uprawnienie do pobierania opłat następuje nie na podstawie umowy cywilnoprawnej, lecz wynika wyłącznie z przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz odpowiednich unormowaniach zawartych w uchwałach rady gminy.

Zatem mimo, iż gmina jest właścicielem nieruchomości - pobieranie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi jest czynnością mieszczącą się w sferze publicznoprawnej, w wykonywaniu której, zakład występuje w roli organu władzy publicznej.

W tym bowiem przypadku samorządowy zakład budżetowy jest jedynie pośrednikiem przy przekazywaniu pobranych od lokatorów środków pieniężnych.

Dlatego też gmina nie jest podatnikiem VAT, zatem w stawce opłaty za gospodarowanie odpadów komunalnych nie uwzględnia się kwoty podatku VAT. Gmina nie będzie więc miała obowiązku dokumentowania ich poborufakturami VAT – uznał sąd.


 

Na podstawie:
Wyrok WSA w Gdańsku z 9 czerwca 2015 r., sygn. akt I SA/Gd 656/15, nieprawomocny