Jak należy postąpić z firmą, której zostało cofnięte zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych, a nadal funkcjonuje na rynku i podpisuje umowy?

Odpowiedź:

Zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn.: Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.) - dalej u.u.c.p.g. , kto prowadzi działalność określoną w art. 7 u.u.c.p.g. bez wymaganego zezwolenia podlega karze aresztu lub karze grzywny.

Uzasadnienie:

Zgodnie z art. 379 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jedn.: Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.) , wójt sprawujący kontrolę nad wykonywaniem przepisów u.u.c.p.g. może wszcząć kontrolę przedsiębiorcy. Po ustaleniu, że przedsiębiorca działa bez zezwolenia, jest on upoważniony do wystąpienia do WIOŚ o podjęcie odpowiednich działań będących w jego kompetencji, jeżeli w wyniku kontroli organy te stwierdzą naruszenie przez kontrolowany podmiot przepisów o ochronie środowiska lub występuje uzasadnione podejrzenie, że takie naruszenie mogło nastąpić, przekazując dokumentację sprawy. Ponadto, wójt (lub osoby przez nich) jest uprawniony do występowania w charakterze oskarżyciela publicznego w sprawach o wykroczenia przeciw przepisom o ochronie środowiska.

Gdyby okazało się, że przedsiębiorca magazynuje na terenie swojej nieruchomości odpady komunalne, albo pakuje je w pojemniki, albo odpady te znajdują się w samochodach używanych do wykonywania działalności, może wydać decyzję z art. 34 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243) .

Przydatne materiały:
Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 ze zm.)
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2009 r. Nr 151, poz. 150 ze zm.)
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 ze zm.)