Jaki okres wypowiedzenia obowiązuje w kontekście ustawy o pracownikach samorządowych w przypadku zatrudnienia następujących osób:
1. osoba zatrudniona na stanowisku pomocniczym na okres krótszy niż 6 miesięcy,
2. osoba podejmująca po raz kolejny pracę w samorządzie na stanowisku urzędniczym na okres 6 miesięcy?

Odpowiedź

W obydwu wypadkach wypowiedzenie umowy o pracę zawartej na czas określony będzie niedopuszczalne. Nie dotyczy to umowy na zastępstwo.

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 43 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.) – dalej u.p.s. w sprawach nieuregulowanych w ustawie stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm.) - dalej k.p. Oznacza to, że w pierwszym przypadku osoby zatrudnionej na stanowisku nieurzędniczym na czas określony krótszy niż 6 miesięcy, wypowiedzenie umowy o pracę jest niedopuszczalne na podstawie art. 33 k.p. Przepis kodeksowy stanowi bowiem, że przy zawieraniu umowy o pracę na czas określony, dłuższy niż 6 miesięcy, strony mogą przewidzieć dopuszczalność wcześniejszego rozwiązania tej umowy za dwutygodniowym wypowiedzeniem. Oznacza to, że i w przypadku drugim, tj. urzędnika samorządowego zatrudnionego kolejny raz na czas określony wynoszący 6 miesięcy, również wypowiedzenie umowy o pracę będzie niedopuszczalne na podstawie art. 33 k.p.
Powyższe zasady w świetle art. 331 k.p. nie obowiązują jednak w przypadku umów na zastępstwo.

Jedynie bowiem w przypadku osoby zatrudnionej po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym, w tym kierowniczym stanowisku urzędniczym umowę o pracę zawiera się na czas określony, nie dłuższy niż 6 miesięcy, z możliwością wcześniejszego rozwiązania stosunku pracy za dwutygodniowym wypowiedzeniem (art. 16 ust. 2 u.p.s. ).

Przydatne materiały:
Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458 ze zm.)
Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. 1998 r. Nr 21, poz. 94)