Jak pisze Rzeczpospolita, ubiegający się o zamówienie mają konkurować nie tylko ceną wykonania budynku, ale też jego utrzymania. Ma to sprawić, że o wyborze oferty będzie decydować jakość. Eksperci postulują, by takie warunki dotyczyły też innych inwestycji.

Chodzi o projekt rozporządzenia w sprawie metod kalkulacji kosztów cyklu życia budynków oraz sposobu przedstawiania informacji o tych kosztach. Umożliwi on wdrożenie w życie rozwiązań z noweli prawa zamówień publicznych z 22 czerwca 2016 r., która wprowadziła taką metodę szacowania kosztów przedmiotu zamówienia określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Projekt rozporządzenia zobowiązuje do uwzględniania w przetargach kosztów cyklu życia budynku.

Ministerstwo proponuje, by zamawiający w specyfikacji przedstawiał m.in.: charakterystykę energetyczną budynku (ze wskazaniem zużycia energii w ciągu roku), cenę jednostki energii i wody, rodzaje i ilość wyrobów budowlanych.

Źródło: Rzeczpospolita / Autor: Renata Krupa-Dąbrowska