Pytanie:
Czy w pomieszczeniach biblioteki szkolnej może funkcjonować filia biblioteki publicznej?

Odpowiedź:
W mojej opinii w aktualnym stanie prawnym nie jest możliwe funkcjonowanie w pomieszczeniach biblioteki szkolnej filii biblioteki publicznej. Nie zmienia tego znowelizowany zapis art. 13 ust. 7 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach - dalej u.b., który pozwala pod na łączenie biblioteki publicznej z innymi instytucjami kultury pod sprecyzowanymi ustawowo wymaganiami.

Uzasadnienie:
Zgodnie z przepisem art. 22 u.b. w każdej szkole publicznej powinna być prowadzona biblioteka szkolna, które służą realizacji programów nauczania i wychowania, edukacji kulturalnej i informacyjnej dzieci i młodzieży oraz kształceniu i doskonaleniu nauczycieli.

Przepisy u.b. wyraźnie wskazują, iż biblioteka szkolna i biblioteka publiczna powinny istnieć niezależnie. Oba typy bibliotek działają na podstawie różnych przepisów. Natomiast nie ma przepisu, który by zabraniał funkcjonowania biblioteki publicznej w budynku szkoły, jako osobnej jednostki organizacyjnej. Stosownie do przepisu art. 9 u.b. organizator biblioteki zapewnia lokal i środki na wyposażenie i prowadzenie działalności bibliotecznej oraz doskonalenie zawodowe pracowników.

Obecnie toczy się dyskusja nad projektem założeń projektu ustawy o poprawie funkcjonowania i organizacji wykonywania zadań publicznych przez jednostki samorządu terytorialnego przygotowanym przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji (http://mac.bip.gov.pl/prawo-i-prace-legislacyjne/projekt-zalozen-ustawy-o-poprawie-warunkow-swiadczenia-uslug-przez-jednostki-samorzadu-terytorialnego.html), w którym zapisano "Stworzenie możliwości łączenia funkcji bibliotek szkolnych i publicznych. Biblioteka publiczna będzie mogła wykonywać funkcje biblioteki szkolnej (posiadając filię w danej szkole), biblioteka szkolna będzie mogła pełnić również rolę biblioteki publicznej. Ponadto możliwe będzie na podstawie porozumienia wykonywania wspólnie zadań przez bibliotekę publiczną i szkolną".