Z treści art. 161c ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 581), wynika, iż Fundusz oraz podmiot leczniczy, zawierają umowy o wykonywanie transportu sanitarnego z podmiotami dysponującymi środkami transportu.

Wyłączenie stosowania p.z.p. nie może prowadzić do obejścia przepisów >>>

W art. 5 pkt 34 ustawy o świadczeniach zawarto definicję pojęcia świadczenie opieki zdrowotnej, przez które należy rozumieć świadczenia zdrowotne, świadczenia zdrowotne rzeczowe i świadczenia towarzyszące. Transport sanitarny należy do kategorii świadczeń towarzyszących będących odrębnymi od świadczeń zdrowotnych.

Transport sanitarny jako świadczenie towarzyszące określone w ustawie o świadczeniach, nie należące do kategorii świadczeń zdrowotnych, nie podlega wyłączeniu określonemu w normie art. 26 ust. 1 i 5 ustawy o działalności leczniczej.

Wyłączenie stosowania p.z.p. tylko po spełnieniu wszystkich przesłanek >>>

W konsekwencji, w ocenie UZP do udzielania zamówień na transport sanitarny przez podmioty lecznicze, należy stosować przepisy p.z.p. Urząd zastrzega jednak, że interpretacja przepisów ustawy o działalności leczniczej oraz ustawy o świadczeniach pozostaje poza właściwością Prezesa UZP i przesądzające stanowisko w tym zakresie należy do ministra właściwego ds. zdrowia.

Źródło: Informator Urzędu Zamówień Publicznych 1/2016, www.uzp.gov.pl

Dowiedz się więcej z książki
Zamówienia publiczne. Orzecznictwo sądów okręgowych w latach 2010-2015 z komentarzem
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł