OdpowiedźW podstawie nagrody należy uwzględnić wynagrodzenie za nadgodziny, przy czym wynagrodzenie za nadgodziny należy potraktować jako zmienny składnik płacy


Uzasadnienie

Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy o pracownikach samorządowych wynagrodzenie, będące podstawą wymiaru nagrody jubileuszowej, oblicza się według zasad obowiązujących przy ustalaniu ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy.


Wynagrodzenie urlopowe i ekwiwalent urlopowy, ustala się z uwzględnieniem wynagrodzenia i innych świadczeń ze stosunku pracy, z wyłączeniem (§ 6 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 8 stycznia 1997 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypłacania wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop, Dz. U. Nr 2, poz. 14 z późn. zm.) – dalej r.u.w.:
- jednorazowych lub nieperiodycznych wypłat za spełnienie określonego zadania bądź za określone osiągnięcie,
- wynagrodzenia za czas gotowości do pracy oraz za czas nie zawinionego przez pracownika przestoju,
- gratyfikacji (nagród) jubileuszowych,
- wynagrodzenia za czas urlopu wypoczynkowego, a także za czas innej usprawiedliwionej nieobecności w pracy,
- ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy,
- dodatkowego wynagrodzenia radcy prawnego z tytułu zastępstwa sądowego,
- wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy wskutek choroby lub odosobnienia w związku z chorobą zakaźną,
- kwoty wyrównania do wynagrodzenia za pracę do wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę,
- nagród z zakładowego funduszu nagród, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, należności przysługujących z tytułu udziału w zysku lub w nadwyżce bilansowej,
- odpraw emerytalnych lub rentowych albo innych odpraw pieniężnych,
- wynagrodzenia i odszkodowania przysługującego w razie rozwiązania stosunku pracy

Wynagrodzenie za nadgodziny (traktowane łącznie jako wynagrodzenie normalne i dodatek za nadgodziny) jest wynagrodzeniem za pracę i jako takie musi być wliczone do podstawy wymiaru nagrody jubileuszowej. Powołany § 6 r.u.w. nie wyłącza bowiem tego wynagrodzenia z podstawy wymiaru wynagrodzenia i ekwiwalentu urlopowego.

W myśl natomiast § 16 ust. 1 r.u.w. składniki wynagrodzenia przysługujące pracownikowi za okresy nie dłuższe niż 1 miesiąc, z wyjątkiem określonych w § 7 r.u.w. (tj. składników określonych w stałej stawce miesięcznej), wypłacone w okresie 3 miesięcy bezpośrednio poprzedzających miesiąc nabycia prawa do ekwiwalentu, uwzględnia się przy ustalaniu ekwiwalentu w średniej wysokości z tego okresu. Wynagrodzenie za nadgodziny niewątpliwie należy do tej grupy, określonej w § 16 r.u.w. i tak należy ustalać to wynagrodzenie, gdy obliczana jest podstawa wymiaru "jubileuszówki".


Przydatne materiały:
Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458)