Jeżeli tak to w jakim zakresie, jak często powinna być kontrola?
Kto powołuje i na jakiej podstawie prawnej skład kontroli?

Odpowiedź

Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej, którego podmiotem tworzącym jest gmina, podlega kontroli gminy.

Uzasadnienie

Sprawowanie kontroli, nadzoru, przez podmiot tworzący nad samodzielnym publicznym zakładem opieki zdrowotnej wynika wprost z art. 121 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. (Dz. U. Nr 112, poz. 654 z późn. zm.) - dalej u.dz.l. Zgodnie z art. 112 ust. 2 u.dz.l. podmiot tworzący sprawuje nadzór nad zgodnością działań podmiotu leczniczego niebędącego przedsiębiorcą z przepisami prawa, statutem i regulaminem organizacyjnym. W ramach nadzoru podmiot tworzący może żądać informacji, wyjaśnień oraz dokumentów od organów podmiotu leczniczego niebędącego przedsiębiorcą oraz dokonuje kontroli i oceny działalności tego podmiotu.

Co do liczby kontroli, ustawa nie zawiera żadnych wskazań pozostawiając to uznaniu podmiotu tworzącego. Jedynie w przypadku uczelni medycznych wskazuje, że powinny przeprowadzić one kontrole SP ZOZ-ów im podległych co najmniej raz na 6 miesięcy. Można to przyjąć za wskazanie dla pozostałych podmiotów.

Sposób i tryb przeprowadzania kontroli ma zostać określony przepisami rozporządzenia Ministra Zdrowia - art. 122 ust. 6 u.dz.l.
Kontrole SP ZOZ-ów przeprowadzają odpowiednie komórki organizacyjne urzędu gminy, miasta właściwe dla przeprowadzenia kontroli. Komórka właściwa wynika zarówno ze statutu gminy albo regulaminu organizacyjnego urzędu.

Uwagi

1) W przypadku podmiotów leczniczych - samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej - szczególną uwagę należy zwracać na prawidłowe określania podmiotu tworzącego. W podanym pytaniu podmiotem tworzącym nie gmina. (rada jest tylko organem gminy - organem samorządu gminnego).

2) Zakres kontroli i nadzoru podmiotu tworzącego nad SP ZOZ-em regulowany ustawą o działalności leczniczej nie uległ zmianom w porównaniu do przepisów obowiązujących do dnia 30 czerwca 2011 r.

Pytanie pochodzi z publikacji Prawo i Zdrowie