Rozwiązania organizacyjne


W dniu 27 kwietnia 2010 r. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji wprowadziło zmodyfikowane procedury ustalania szkód i szacowania strat spowodowanych zdarzeniami noszącymi znamiona klęski żywiołowej oraz ubiegania się o dofinansowanie zadań własnych JST w zakresie remontów lub odbudowy uszkodzonych i zniszczonych obiektów budowlanych związane z koniecznością uwzględnienia ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w zakresie dotacji.

Podstawowe zasady udzielania dotacji są następujące:
 wymagany jest udział własny w wysokości minimum 20% zadania,
 minimalna wartość zadania, które może być dotowane, wynosi 40.000 zł,
 dotacje obejmują jedynie koszty materiałów i urządzeń oraz robót budowlanych, bez kosztów dodatkowych, np. na wykonanie dokumentacji technicznej, kosztów nadzoru inwestorskiego,
 dotacje obejmują obiekty budowlane (drogowe i budynki użyteczności publicznej) objęte zadaniami własnymi danej jednostki,
 konieczne jest przestrzeganie warunków procedury określonej przez MSWiA.

W pierwszej kolejności JST powinna powiadomić wojewódzkie centrum zarządzania kryzysowego oraz powołać komisję ds. ustalania szkód i szacowania strat, która sporządza protokół. Natomiast każdy obiekt zniszczony i wykazany w protokole szkód powinien zostać opisany odrębnie.

Obowiązkiem JST jest sporządzenie planu usuwania skutków klęski żywiołowej zawierającego wykaz zadań podlegających odbudowie lub remontowi, z określeniem hierarchii ich ważności, oraz bilansu potrzeb finansowych w zakresie ich likwidacji w rozbiciu na poszczególne lata.

Kolejnym etapem procedury jest weryfikacja strat oszacowanych przez JST wykonana przez komisję wojewody, która weryfikuje rozmiar szkód oraz wyceny powstałych strat.

Co istotne, wojewoda po zebraniu danych z obszaru swojej właściwości ma obowiązek przekazać do MSWiA wykaz tych JST, w których straty wywołane klęską żywiołową są nie mniejsze niż 5% planowanych dochodów własnych jednostki w roku poprzedzającym rok wystąpienia klęski żywiołowej.

Dopiero w następnej kolejności JST mogą zgłaszać potrzeby dotacyjne do MSWiA lub wojewody zgodnie z protokołami szkód. Na podstawie zgłoszonych potrzeb ministerstwo wydaje promesy dotacji. Po uzyskaniu promesy JST musi złożyć wniosek o dotację z określonymi dokumentami, wśród których na uwagę zasługuje opinia wojewody, z której jednoznacznie wynika, że wnioskowane zadanie dotyczy obiektu zniszczonego lub uszkodzonego w wyniku klęski żywiołowej w danym roku.

Na podstawie prawidłowo złożonych wniosków są zawierane przez MSWiA umowy dotacyjne. Istotnym ułatwieniem dla JST jest wydłużenie z 14 na 21 dni okresu na rozliczenie udzielonej dotacji.

Szczegółowe zasady są umieszczone pod adresem internetowym MSWiA: 

Regulacje prawne

Ułatwienia w systemie prawnym zostały wprowadzone w ustawie z dnia 11 sierpnia 2001 r. o szczególnych zasadach odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działania żywiołu (Dz. U. Nr 84, poz. 906). Ustawa ta ma zastosowanie w przypadku powodzi, wiatru, osunięcia ziemi lub działania innego żywiołu przyrody. Dodatkowym warunkiem jest konieczność określenia przez Prezesa Rady Ministrów, w drodze rozporządzenia, gmin lub miejscowości, na których terenie stosuje się te przepisy. Zasadą jest ich stosowanie na okres do 12 miesięcy.

Ustawa powyższa stanowi lex specialis w stosunku do Prawa budowlanego , a wyłącza w całości stosowanie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym.

Uproszczenia w stosunku do procedury wynikajcej z Prawa budowlanego polegają na zwolnieniu z obowiązku zgłaszania remontu określonych obiektów i budowli, m.in. obiektów budowlanych o kubaturze mniejszej niż 1000 m3 i nie wyższych niż 12 m nad poziomem terenu.

Artykuł 7 ustawy stanowi, że nie wymaga uzyskania pozwolenia na budowę odbudowa:
1) obiektów liniowych, z wyjątkiem linii kolejowych o znaczeniu państwowym, określonych na podstawie ustawy o transporcie kolejowym;
2) budowli regulacyjnych na wodach oraz urządzeń wodnych;
3) obiektów budowlanych o kubaturze mniejszej niż 1000 m3 i nie wyższych niż 12 m nad poziomem terenu.

Istotnym wyjątkiem od uproszczeń jest wymóg uzyskania pozwolenia na budowę w wypadku odbudowy obiektu budowlanego, który jest wpisany do rejestru zabytków.

Ustawa przewiduje również uproszczenia proceduralne, ponieważ zgodnie jej art. 13 decyzji o pozwoleniu na budowę w zakresie odbudowy obiektu budowlanego nadaje się rygor natychmiastowej wykonalności. Pozwolenie budowlane powinno być wydane w ciągu 14 dni. Natomiast zgodnie z art. 12 po zawiadomieniu właściwego organu administracji architektoniczno-budowlanej o zakończeniu odbudowy, do której potrzebne jest uzyskanie pozwolenia na budowę lub zgłoszenie, można niezwłocznie przystąpić do jego użytkowania.

Wojciech Federczyk

Przydatne materiały:
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 118 ze zm.)


_________________________________________________________________________________________

Zachęcamy do zapoznania się z książką autorstwa Bartłomieja Michalaka i Andrzeja Sokały pt. "Leksykon prawa wyborczego i systemów wyborczych ". W Polsce, pomimo rosnącej liczby publikacji, problematyka wyborcza nadal stanowi rodzaj wiedzy specjalistycznej i niezrozumiałej dla dużej części społeczeństwa. Prezentowany leksykon ma w przystępny sposób przybliżyć Czytelnikom meandry systemów wyborczych, podnieść niską świadomość doniosłości politycznej wyborów oraz usystematyzować wiedzę użytkowników i konstruktorów prawa wyborczego na temat proceduralnych i technicznych aspektów wyborów.
Książka dostępna jest w ofercie internetowej księgarni profinfo.pl