Czy strażnikom miejskim należy organizować służbę przygotowawczą i na jaki okres można zatrudnić aplikanta straży miejskiej?

Czy do strażników straży miejskiej, umiejscowionej w strukturze urzędu miejskiego (art. 6 ust. 2 ustawy o strażach gminnych) należy stosować przepisy o organizowaniu dla nowo przyjętych pracowników służby przygotowawczej (art. 19 ustawy o pracownikach samorządowych)?

Czy możemy zawrzeć pierwszą umowę na czas określony na okres 12 miesięcy (zgodnie z art. 25 ustawy o strażach gminnych), czy nie dłuższy niż 6 miesięcy (zgodnie z art. 16 ustawy o pracownikach samorządowych)?

Czy taki pracownik powinien odbyć służbę przygotowawczą, czy tylko szkolenie podstawowe, czy jedno i drugie?

Co najpierw należy przeprowadzić: służbę przygotowawczą czy szkolenie podstawowe? Jeśli należy przeprowadzić służbę przygotowawczą, to kiedy taki pracownik powinien złożyć ślubowanie: po uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu (art. 19 ust. 9 ustawy o pracownikach samorządowych) czy z dniem zatrudnienia (art. 26 ustawy o strażach gminnych)?

Czy zapisy art. 3 ustawy o pracownikach samorządowych oraz art. 32 ustawy o strażach gminnych: zwalniają straż miejską ze stosowania przepisów w zakresie okresu zawierania pierwszej umowy o pracę oraz w zakresie organizacji służby przygotowawczej i terminu ślubowania zawartych w ustawie o pracownikach samorządowych?

Odpowiedź

W razie kolizji obowiązków wynikających z ustawy o strażach gminnych i ustawy o pracownikach samorządowych należy w pierwszej kolejności stosować przepisy ustawy o strażach gminnych.

Zgodnie z art. 32 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych (Dz. U. Nr 123, poz. 779 z późn. zm.) – dalej u.s.g., w sprawach dotyczących strażników, a nieuregulowanych w u.s.g., mają zastosowanie przepisy o pracownikach samorządowych.

Oznacza to, że w razie kolizji obowiązków wynikających z u.s.g. i ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.) należy w pierwszej kolejności stosować przepisy u.s.g.

Zatem, przykładowo zgodnie z art. 25 ust. 1 u.s.g. strażnika zatrudnia się po raz pierwszy na czas określony nie dłuższy niż 12 miesięcy, w ramach którego odbywa szkolenie podstawowe. To oznacza, że nie należy wobec strażnika stosować przepisów o służbie przygotowawczej określonych w art. 19 u.p.s. To samo dotyczy kolizji przepisów w zakresie okresu pierwszego zatrudnienia (stosuje się art. 25 u.s.g., ale nie art. 16 u.p.s.), złożenia ślubowania (stosuje się art. 26 u.s.g., a nie art. 19 ust. 9 u.p.s.), itd.