Cudzoziemiec złożył w miejskim ośrodku pomocy społecznej wniosek o udzielenie pomocy w ramach programu integracyjnego dla jego małoletniej córki.

Miejski ośrodek pomocy społecznej odmówił cudzoziemcowi przyznania pomocy. W trakcie postępowania wyjaśniającego ustalono, że wnioskodawca wraz z rodziną objęci byli już programem integracyjnym dla cudzoziemców. Program ten został zakończony a ostatnie świadczenie wypłacone. Zgodnie zaś z przepisami ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 ze zm.), w szczególności art. 91, żądana przez skarżącego forma pomocy ma charakter pomocy jednorazowej, a jej zakres obejmuje wyłącznie osoby stanowiące rodzinę cudzoziemca w dacie złożenia wniosku. Zdaniem organu za nie dopuszczalne należy uznać złożenie kolejnego wniosku na dziecko cudzoziemca urodzonego już po zakończeniu programu integracyjnego, którym cudzoziemiec został objęty.


W opinii WSA, analiza treści przepisu art. 91 ustawy o pomocy społecznej prowadzi do wniosku, że pomoc cudzoziemcowi ma charakter pomocy jednorazowej. Jej celem jest bowiem wspieranie procesu integracji osób, które uzyskały status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą. Chodzi o to, aby w początkowym okresie pobytu w Polsce ułatwić takim cudzoziemcom przetrwanie od strony materialnej, zapewnić pomoc w nauczeniu się języka oraz w podjęciu pracy. WSA podkreślił, iż wprawdzie ustalając wysokość pomocy uwzględnia się liczbę członków rodziny, jednak nie może budzić wątpliwości, że potrzeba i ciężar integracji koncentruje się przede wszystkim wokół osób, które właśnie przybyły na terytorium RP, nie zaś osób, które narodziły się w rodzinie, dla której okres pomocy na integrację zakończył się. Brak jest podstaw by przyjąć, że prawo do takiej pomocy może z określonych przyczyn powstać na nowo – np. w związku z urodzeniem kolejnego dziecka.

WSA zwrócił uwagę, iż skoro warunkiem udzielenia cudzoziemcowi pomocy mającej na celu wspieranie procesu jego integracji w społeczeństwie państwa, w którym się znajduje, jest złożenie wniosku o udzielenie tej pomocy w zakreślonym terminie, który jest terminem nieprzywracalnym oraz skoro wniosek ten z urzędu obejmuje małoletnie dzieci cudzoziemca oraz jego małżonka, jeśli uzyskali status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą, to brak jest podstaw do udzielenia tej formy pomocy na każde urodzone w Polsce kolejne dziecko cudzoziemca, któremu została już wcześniej (przed narodzinami tego dziecka) udzielona tego typu pomoc.


Na podstawie:
Wyrok WSA w Białymstoku z 27 czerwca 2013 r., sygn. akt II SA/Bk 187/13, prawomocny